Uzpakalio draugas dirzas

Uzpakalio draugas dirzas

Viešpatie, atleisk mums už karą! Viešpatie, atleisk mums už karą!
Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, meldžiame Tave: sustabdyk Kaino ranką!
Apšviesk mūsų sąžinę.
Teneesie mūsų valia, nepalik mūsų mūsų pačių veiksmams!
Sustabdyk mus, Viešpatie, sustabdyk mus!
Kai sustabdysi Kaino ranką, pasirūpink ir juo. Jis yra mūsų brolis.
Viešpatie, sustabdyk smurtą! Sustabdyk mus, Viešpatie! Amen.

Trečiadienio rytą popiežius ir bendrosios audiencijos dalyviai meldėsi už taiką Ukrainoje. Pranciškus perskaitė maldą, kurią sukūrė vienas italų vyskupas.

Viešpatie, atleisk mums už karą!
Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų, nusidėjėlių.
Viešpatie Jėzau, gimęs Kyjive po bombomis, pasigailėk mūsų.
Viešpatie Jėzau, miręs ant motinos rankų Charkivo slėptuvėje, pasigailėk mūsų.
Viešpatie Jėzau, dvidešimtmetis išsiųstas į frontą, pasigailėk mūsų.
Viešpatie Jėzau, kuris vis dar matai ginkluotas rankas savo kryžiaus šešėlyje, pasigailėk mūsų.
Atleisk mums, Viešpatie!
Atleisk mums, kad, nesitenkindami vinimis, kuriomis pervėrėme tavo rankas, ir toliau geriame ginklais sudraskytų mirusiųjų kraują.
Atleisk mums, kad rankos, kurias sukūrei, kad globotų, tapo mirties įrankiais.
Atleisk mums, Viešpatie, kad ir toliau žudome savo brolį, atleisk mums, kad ir toliau, kaip Kainas, svaidome akmenis iš savo lauko, kėsindamiesi nužudyti Abelį. Atleisk mums, Viešpatie, kad savo nuovargiu teisiname žiaurumą, kad skausmu teisiname savo žiaurius veiksmus.

  1. Susidedantys su netikusia draugija. Biblija sako: Blogos draugijos gadina gerus papročius! (1 Korintiečiams 15, 33). Arba, kaip sakoma, su kuo sutapsi, toks pats tapsi. Kai kuriems žmonėms paprasčiausiai ne vieta tavo gyvenime. Kol nenutrauksi visų su jais jungiančių saitų, neįstengsi judėti į priekį ir daryti pažangos. Tave supantys žmonės daro įtaką tavo elgesiui ir charakteriui, o tie du dalykai nulemia tavo ateitį.
  2. Dėl savo problemų kaltinantys Dievą. Ištikus bėdai tokie žmonės klausia: "Kodėl Dievas leido, kad man šitaip nutiktų?" Dievas negalės būti tavo problemų sprendimas, kol Jį matysi kaip visų savo bėdų šaltinį. Dievas labai aiškiai kalbėjo savo tautai: "[…] padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą…" (Pakartoto įstatymo 30, 19). Jei nori, kad tavo ryžtas išliktų nepakirstas, mylėk žmones ir melskis už juos, bet žiūrėk, su kuo prasidedi. Būk su tais, kas noriai priima pagalbą.

DIENOS MALDA
Dieve, tenebūsiu aš niekada vienas iš šitų trijų kategorijų žmonių! Nenoriu būti kietasprandžiu, kuriam neįmanoma padėti!
/Bob & Debby Gass/

KAI KURIEMS NEĮMANOMA PADĖTI

"Nors mokiau juos be perstojo ir primygtinai, jie nei klausė pamokymo, nei jį priėmė." (Jeremijo 32, 33)
Yra tokių žmonių, kuriems tiesiog neįmanoma padėti. Atkreipkime dėmesį, ką Dievas sako apie izraelitus: Nors mokiau juos be perstojo ir primygtinai, jie nei klausė pamokymo, nei jį priėmė. Na, jei jau ir pats Dievas negali tokiems padėti, tai ar daug šansų turi tu?
Peržvelkime keletą kategorijų žmonių, kuriems neįmanoma padėti.

  1. Nuolat besiteisinantys ir išsisukinėjantys. Išsisukinėjimai rodo pasišventimo stoką ir yra tarsi dūmų uždanga, slepianti pasiteisinimą. Neįmanoma padėti žmogui, kuris nenori prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą ir praktiškai taikyti Šventojo Rašto principų. Pats pagalvok: jeigu tokie nė Dievo nesiklauso, tai ką jiems reikš tavo nuomonė?

Ar pasiūlysit atsukti antrą skruostą, kai nebeliks galvos?

https://www.bernardinai.lt/ar-pasiulysit-atsukti-antra-skruosta-kai-ne
beliks-galvos/

"Priešas yra ne kažkokia abstrakti blogybė, bet asmuo, kuris nori, kad nebūtų kokio nors gėrio, kurį jūs turite arba darote. Priešas – asmuo, kovojantis prieš kitą asmenį dėl jo įkūnyto gėrio. Todėl priešas pats ima įkūnyti blogį, tam tikra prasme su juo susitapatina. Tačiau visą laiką turime skirti tą asmenį ir blogį, kurį jis daro arba kurį jis palaiko. Jeigu žmogus turi tik kažkokią ydą, silpnybę arba blogybę, jis savyje yra tik silpnas žmogus ir nelaimingas nusidėjėlis. Jis, galima sakyti, yra auka. Bet jei jis ima tą blogį skleisti, priešpastato jį gėriui, jis tampa priešu, su kuriuo reikia kovoti, ir tai yra neišvengiama."

Drįstu teigti, kad daug kam Tautiška giesmė ar Trispalvė yra tapę stabais – užmirštų protėvių paminklais, nebeturinčiais aktualios prasmės, tačiau iš inercijos liguistai tebegarbinamais.

D. Indrišionis

"Nuo vienašališko protu besirūpinimo daugelį atgrasino per baisųjį karą gausiai patirti civilizuoto barbariškumo pavyzdžiai. Norint to barbariškumo pavojaus išvengti, tenka ir auklėjime svarbiausiu daiktu laikyti ne auklėjimo techniką, ne išviršinį mandagume poliravimą, nors visa tai labai reikalinga, bet centrinius dvasios kultūros dalykus, kilnių pažiūrų į gyvenimą kaskart didesnį sieloje įsigalėjimą, joms ištikimume kaskart uolesnį pažangos darymą."

Kun. Pranas Kuraitis

88

Carlas Gustavas Jungas teigė: "Gamta nesąmoningų nusidėjėlių visai nesigaili. Ji baudžia juos taip pat griežtai, kaip ir sąmoningai nusižengusius."

Dar vienas kliedesys – mylėti viską iš eilės. Mylėti reikia žmogų, o ne kreivus jo kelius. Tikroji meilė – tai pikta darantį sudrausti. Prie keturių akių. Bet kliedesiniai pasvaičiojimai apie besąlygišką meilę blogiems darbams (ne besąlygišką meilę bet kuriam žmogui, bet kokioje būsenoje, nesuklyskime) tėra kliedesys – pastūmėjimas žmogaus į dar didesnį liūną ir prarają.

Viename karo laive tarnavo matrosas, kurio niekas niekaip neįstengė išmokyti disciplinos bei klusnumo. Jis pažeidinėjo visas taisykles, visus įsakymus, todėl nuolat būdavo baudžiamas.
Įkalbinėjimai ir bausmės nepadėjo. Tuomet buvo sukviesti visi karininkai, kad išspręstų tolesnį jūreivio likimą. Po ilgų mąstymų bei svarstymų vienas karininkas pasakė:

– Aš žinau dar vieną, priemonę, kurios iki šiol jam netaikėme.
– Kokią priemonę? – nustebo karininkai.
– Reikia jam atleisti.
– Pamėginkim, – pritarė laivo kapitonas.

Matrosas, kaip visuomet laukęs eilinės griežtos bausmės, susilaukė atleidimo. Nuo to meto jis tapo neatpažįstamas. Tai, ko neįstengė atlikti įstatymas, atliko malonė…

Atsukti kitą skruostą: ar tikrai Jėzus ragina pasiduoti smurtautojui?

Krikščionio tikslas – sustabdyti blogį jam pasipriešinant, o ne pasyviai "kenčiant" dėl Kristaus.

"Nesijaudink dėl savo dvasinio skurdumo, Dievas tai mato. Tau juk reikia viltis Juo, tiesiog melskis nuoširdžiai, nenusivilk ir kovok kiek turi jėgų.
Štai kada pradėsi galvoti, kad pasiekęs esi daug savo dvasiniame gyvenime, tada jau skambink varpais, nes iš tikro viskas yra atvirkščiai.
Tikrasis dvasinis gyvenimas, nuo pirmų žingsnių lydimas kentėjimo ir praradimų. Tad džiūgauk kiekvienu skausmu, procesas prasidėjo…"

Ortodoksų Bažnyčios vienuolis
-Seraphim Rose ( Platina, California)

Po namų arešto į Hamburgo teatrą atvykęs dirbti K. Serebrenikovas: "Kultūros funkcija – nemeluoti, nebijoti ir išsaugoti žmogišką veidą"

Gyventi jaučiant skriaudą, neteisybę, pasak garsaus Rusijos režisieriaus, neįmanoma. Šis gyvenimo tarpsnis baigėsi, mes einame toliau.

"Velnias puikiai moka gudrauti ir vilioti, ir geriausias jo triukas yra sukelti idėjų sumaištį. Nelabasis prarastų pusę savo galios žmonėms, jei idėjas - geras arba blogas - visada suvoktume paprastai ir aiškiai. Tarp kitko, šiandien nebemadinga šitaip pravardžiuoti šėtoną, galbūt todėl, kad liberalizmas mus įpratino pagarbiai elgtis net su ponu velniu."

Kun. Salvany, "Liberalizmas yra nuodėmė"

Šiandien minime šv. Polikarpą, Smirnos vyskupą ir kankinį, kuris buvo sudegintas gyvas amfiteatre, greičiausiai 155 m. vasario 23 d. ar 156 m. vasario 22 d. Šv. Polikarpo kankinystė Smirnoje paliko neišdildomą įspūdį ir netrukus buvo aprašyta. Tai pirmas mums žinomas krikščioniškos kankinystės aprašymas.

"Polikarpas atsiliepė: "Grasini ugnimi, kuri valandą liepsnoja ir tuoj užgęsta. Matyt, nežinai apie būsimąjį teismą ir amžinąją kančių ugnį, skirtą nedorėliams. Tad ko delsi, – liepk, ką norėjęs!"

Amerikietis kunigas ir populiarus blogeris kun. Johnas Zuhlsdorfas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip Čikagos arkivyskupas ir kardinolas Blase’as Cupichas vadovauja kinų pagoniškai ceremonijai, vadinamai “Liūto šokiu”.
Šis vaizdo įrašas – tik vienas iš daugelio, bet labai išraiškingas krizės Katalikų Bažnyčioje pavyzdys, ypač žinant, kad šis kardinolas yra vienas didžiausių tradicinės liturgijos priešininkų, visai neseniai įvedęs itin griežtus jos apribojimus.

Jeigu kas, neturėdamas dvasinės maldos, save verčia vien tik melstis, kad gautų maldos malonę, bet neverčia savęs būti nuolankiu, nusižeminti, skleisti meilę bei vykdyti Viešpaties įsakymus ir nesiekia tokios dvasinės pažangos, tai pagal jo pareikštą laisvą valią ir prašymą kartais iš dalies jam yra suteikiama maldos malonė, bet savo charakteriu ir morale jis lieka toks, koks ir buvęs anksčiau. Jis neturi nuolankumo, nes nesistengė jo įgyti, nėra nusižeminęs, nes to neprašė ir savęs nevertė taip elgtis, neturi jis ir meilės, nes, prašydamas maldos, netroško meilės ir nesistengė jos įgyti.