Kodel sis pasaulis toks saltas?

ŠV. PERPETUA IR FELICITA, KANKINĖS

Vibija Perpetua buvo 22 metų patricija, neseniai ištekėjusi. Dar besirengianti Krikštui ji buvo suimta. Jos širdis plyšo iš sielvarto dėl dar mažo jos vaikelio ir kentėjo dėl tėvo širdgėlos. Bet ji pasikrikštijo ir Kristaus Dvasia apgaubė ją savo jėga. Felicita, irgi ištekėjusi, buvo vergė; ji buvo nėščia ir maldavo Viešpatį, kad greičiau pagimdytų ir galėtų mirti kartu su savo tikėjimo broliais ir seserimis. Dievas ją išklausė ir ji pagimdė dukrelę. Drauge su kitais Krikštui besirengiančiais katechumenais jos buvo įkalintos Kartaginoje už tai, kad pažeidė Romos imperatoriaus Septimijaus Severo įsakymą, draudusį kalbėtis religinėmis temomis.

Klasiškas žmogus pabūgęs nebėgs. Jis tvirtai stovi ant kojų, yra atsidavęs ir susidoroja su kiekviena jam tekusia užduotimi.
Klasiškas žmogus turi gerą humoro jausmą. Jis žino, kad gardus juokas – kaip alyva, sutepanti žmogiškųjų santykių mechanizmą.
Klasiškas žmogus neišsisukinėja. Jis čiumpa jautį už ragų, mokosi iš savo klaidų ir taip tampa tik išmintingesnis.
Klasiškas žmogus supranta, kad mandagumas ir geros manieros – tai tik nedidelės aukos. Jis spinduliuoja kilniu aristokratiškumu, kuris nepriklauso nuo protėvių ar šlamančių. Mėlynajame kraujyje didžiadvasiškumo gali nebūti nė lašo, bet jis gali sunktis iš kiekvienos paprasto Velso kalnakasio poros.
Klasiškas žmogus vaikšto su karaliais, bet išsaugo paprastumą ir dorybes; kalba su miniomis, bet neišpuiksta. Šalia klasiško žmogaus kiekvienas jaučiasi jaukiai, nes toks žmogus jaukiai jaučiasi būdamas savimi." Šiandien pasistenk pademonstruoti "aukštą klasę"!

DIENOS MALDA
Dieve, aš turiu mirti sau, kad gyventų Kristus manyje, tada elgsiuosi taip, kaip dera Tavo vaikui. Šiandien padėk man marinti savo kūniškumą, kad gyvenčiau dvasia.
/Bob & Debby Gass/

NEPRILYGSTAMIEJI

"Apie Demetriją gerai liudija visi ir pati tiesa." (3 Jono 12)
Kai kiti gerai atsiliepia apie tave, vadinasi, turi gerą rekomendaciją, daug kur būsi priimtas. O ką reiškia, kai apie tave gerai liudija pati tiesa? Kad esi neprilystamas! Tu "parodai aukštą klasę", išsiskiri iš kitų!
Čia pacituosime straipsnių autorės Ann Landers žodžius apie "klasę" arba aukštą lygį: "Klasė – tai pasitikėjimas, vilkintis nuolankumu. Jis laikosi žodžio, suvaldo temperamentą, išsaugo bičiulius. Ir pasižymi pastovumu, stabiliu matymu, stabiliais nervais, stabiliu liežuviu ir stabiliais įpročiais. Žmogus parodo aukštą lygį tada, kai tyli, jei neturi ką pasakyti; vertindamas išreiškia apgalvotą nuomonę ir visuomet skuba pasitaisyti suklydęs.

Su tuo susidūrė ir Dovydas. Dievas pažadėjo, kad vieną dieną Dovydas taps Izraelio karaliumi, bet ta diena išaušo tik po daugiau kaip dviejų dešimtmečių! Prieš gaudamas sostą Dovydas ištvėrė begalę išbandymų, nors atrodydavo, kad pažado išsipildymas ranka pasiekiamas. Tačiau Dovydas ir pats pripažino, kad visi gyvenimo išmėginimai ugdė jo charakterį.
Štai kodėl Dovydas savo psalmėje su tokiu pasitikėjimu ragina mus laukti Viešpaties. Jis suprato, kad nesvarbu, kiek viskas užtruks, Dievas galiausiai vis tiek ištesės duotąjį žodį.

Bičiuli, Tėvas nepamiršo tavęs ir neatmetė tavo prašymo. Tiesiog Jis nepraleis šios puikios progos sutvirtinti tavo tikėjimą ir sielą. Kiekviena uždelsta diena, tai puiki proga pasitikėti Jo ištikimybe ir leisti ugdyti tavąjį charakterį. Taigi būk stiprus, pasitikėk Juo. Lauk Viešpaties!

/Charles F. Stanley/

KAI DIEVAS UŽDELSIA

"Lauk Viešpaties! Būk drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš sakau, Viešpaties!" (Psalmių 27, 14)
Neapsakomai sunku laukti savo troškimų išsipildymo. Galbūt Viešpats tau davė pažadą, ir dėl to viliesi konkrečių dalykų. Bet Dievas dėl jam vienam žinomų priežasčių, kol kas neskuba to pažado ištesėti.

Pažinti tiesą yra svarbiau nei tikėti nežinant Taip

Kreipimasis į Lietuvos krikščionis ir visus geros valios žmones

Pyktis, neapykanta ir necenzūrinė retorika viešojoje erdvėje negali atnešti taikos, gėrio ir ramybės, kurios taip trokštame.

Nepasiduokime pagundai susipriešinti, nepailskime daryti gera, gyvenkime pergalės viltimi!
Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo Pelenų dienos kreipimasis.

https://www.bernardinai.lt/nepasiduokime-pagundai-susipriesinti-nepail
skime-daryti-gera-gyvenkime-pergales-viltimi/

5 0 5

9:29

Nekaltas kraujas – pats blogiausias. Jo neatpirksi ir nepermaldausi.

Vakar atakuota Kijevo vaikų onkologijos ligoninė. Nacionalinė specializuota vaikų ligoninė "Okhmatdyt". Kiek žinome, žuvo 6 metų berniukas, 13 metų mergaitė ir berniukas, dvi 31 ir 34 metų moterys, 42 metų vyras. Yra sužeistų.

Paulius apie tai įspėja tokiais žodžiais: "Jais [dvasiniais kovos ginklais] paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui…" (2 Korintiečiams 10, 5). O Saliamonas rašo: Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Stenkis neprisileisti artyn netikusių minčių, neįleisk jų vidun nė per centimetrą, nes, vos pravėrus duris, jos iškart nesivaržydamos įsiverš gilyn. Išgyvendink jas, mesk lauk, kol jos nesusilpnino tavo atsidavimo Kristui, kad vėliau netektų gailėtis.
Namus kuopiame ir puošiame ypač tuomet, kai laukiame svečių. Mums rūpi, kaip jie matys mūsų buveinę, ką jiems knietės apžiūrėti. Įsivaizduok, kiek šiukšlių ir nereikalingų rakandų prisikaupia mūsų galvoje, kai manome, kad šiaip ar taip niekas neužsuka ten "į svečius". Bet, gerai pagalvojus, Dievas viską mato!

DIENOS MALDA
Viešpatie, tegu Tau patinka mano žodžiai ir mano mintys! Tegul visos jos būna pavestos Kristui.
/Bob & Debby Gass/

APIE NETIKUSIAS MINTIS

"Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai." (Patarlių 4, 23)
Norėdamas sunaikinti žmogų šėtonas pirmiausia pakiša jam netikusių, blogų minčių. Jėzus tą iliustravo tokiu pavyzdžiu: "Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi" (Mato 5, 27–28).
Prieš galutinai pasiduodamas nuodėmei žmogus pirmiausia galvon įsileidžia fantaziją. Netikusios mintys – kaip paukščiai, nuolat skraido tau virš galvos, ir nelabai čia ką pakeisi. Tačiau ką gali, tai gali, – neleisk joms "susisukti lizdų" galvoje ir įvesti ten savo tvarkos. Nesuvaldytos ir paliktos likimo valiai piktos mintys tik zuja ir viską jaukia. Žmogus, pavyzdžiui, gali įsikąsti ir nebepaleisti minties apie kokį nors praeities incidentą arba pasiduoti kokiam nors polinkiui ir nesiliauti tol, kol jo mintys pasidaro lyg piktybinis viduje išvešėjęs auglys.

ačiū

500 Butelis

Kada pastarąjį kartą skyrei laiko tiesiog ramiai pabūti Dievo artume, nenuleisti akių nuo To, kuris toks nuostabus ir nesuvokiamas? Ar pažįsti Dievą? Jei taip, kiek artimai? Ar norėtum pažinti Jį dar artimiau? Jei taip, tai neįvyks automatiškai. Šis siekinys turi tapti tavo prioritetu. To siekti turi kiekvieną mielą dieną. Taip elgdamasis tikrai nenusivilsi. Jo Žodis garantuoja: Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų (Jokūbo 4).

DIENOS MADA
Viešpatie, noriu Tave pažinti daugiau, negu vakar, Dieve, noriu būti arčiau Tavęs, negu vakar. Susitik su manimi šiandieną, duok paragauti Tavo didybės.

/Bob & Debby Gass/

PAŽINK DIEVĄ DAR ARTIMIAU

"Susitaikyk su Dievu ["pažink Dievą" – kt. vert.] ir būk ramus; šitaip sulauksi gero." (Jobo 22, 21)
Kai pripažįsti Dievo didybę, nutinka du dalykai: 1) nebekyla pagundos Jo analizuoti ir menkinti iki apčiuopiamų terminų; 2) nebesistengi manipuliuoti Juo ar Jo valia, nesieki paaiškinti Jo ir Jo kelių.
Nagi, pamąstyk apie tai! Kiek kartų Dievui tenka kartoti mums: […] mano keliai viršija jūsų kelius ir mano mintys – jūsų mintis (Izaijo 55, 9)? Kiek kartų turime tai išgirsti, kad pagaliau suprastume? Kiek kartų Jis turi aiškinti, kad Jis yra mūsų Ganytojas, o mes Jo ganyklos avys? Kad Jis yra vynmedis, o mes – šakelės? Kiek tą reikia kalti, kad pagaliau parkluptume ir pasiduotume, sakydami: "Daryk, kaip išmanai, Viešpatie!"? Jeigu Jėzus, Dievo Sūnus, meldėsi, sakydamas […] ne kaip aš noriu, bet kaip tu, argi ir mes neturėtume šitaip melstis kiekvieną mielą dieną? (Žr. Mato 26, 39.)

"PASAULYJE, KURIAME TIEK DAUG TRIUKŠMO, TIEK DAUG SUMAIŠTIES, REIKIA TYLIAI GARBINTI JĖZŲ, PASLĖPTĄ OSTIJOJE. BŪKITE ATKAKLŪS ADORACIJOS MALDOJE IR MOKYKITE JOS TIKINČIUOSIUS. TAI PAGUODOS IR ŠVIESOS ŠALTINIS, YPAČ TIEMS, KURIE KENČIA."
Popiežius Benediktas XVI

Kartais viskas, ko mums reikia, tai atostogos. Ir kartais atostogos yra būtent tai, ko negalime sau leisti. Gal nėra laiko, pinigų, o gal kompanijos, su kuria būtų smagu…

Juozapas susiduria su bejėgiškumo ir netikrumo jausmu. Bet jis žino, kad Tėvas tikrai neapleis savo Sūnaus ir išgelbės Jį.

4 9 4