siemens C55 duomenu perdavimo kabelio schema su max 232

siemens C55 duomenu perdavimo kabelio schema su max 232