lietuvos ryto foto


lietuvos ryto foto

zai-zai-za-zai rakakaka-tukutuku

nunu koks siaubas kazkoks barbaras teroristas su sabaka Mirkt

Cha cha ner uz ka Mirkt

zai-zai-za-zai rakakaka-tukutuku