Klausimas del e398 Data kabelio? (ne laiku sugedo)

Klausimas del e398 Data kabelio? (ne laiku sugedo)