kiek galetu kainuot sis gintaras?

kiek galetu kainuot sis gintaras?