Karo dienoraščiai

Karo dienoraščiai

I diena

Vos priešas įžengė

Vos prasidėjo pirmieji sprogimai

Vos saulė spėjo pakilti

Visa valdžia pasitraukė

Bėgo kas kaip galėjo

Kas per upelį šokinėjo

Kas iš atostogų užsieniuose negrįžo

Dėkojo dievui, kad ne savo šalyje

Kurie negalėjo pabėgti

Ir urapatriotai

Giliai pasislėpė soduose

Arba rūsiuose

Kaimuose ir miško sodybose

Apsimetė nekaltais kaimiečiais

Durneliais kiti pavirto

Užpildė visas ligonines

Daugiausia psichiatrines

Ir kartojo, kad jie karaliai

Arba napoleonai

Jėzai kristai ir leninai

Ginti šalies liko keli jauni savanoriai

Kurie niekaip nesuprato

Kur jų vadai generolai

Kur komandos ir įsakymai

Į kurią pusę šauti

Todėl pašaudę į orą

Galiausiai numetė ginklus

Ir grįžo pas mamą

O priešas buvo žiaurus

Naikino viską kas gyva

Griovė miestus ir kaimus

Pastatus ir ardė aikštes

Viskas kas buvo gražiai įrengta

Nuėjo šuniui ant uodegos

Griuvėsiai ir smilkstantys dūmai

Alkani vaikai ir senos močiutės

Visi verkia pilnas vieškelis priešo kareivių

Po 21 dienos

Visi verkia pilnas vieškelis priešo karių

Jie smaginasi jiems tai nuotykis

Jauni gražūs stiprūs neišsilakstę eržilai

Ieško merginų ir vaikinų kartais vaikų

Atsiranda užgrobtųjų tarpe tokių

Kuriems tai patinka

Ypač kaimo japių gretose

Kurie per kraujus prasibrovė miestan

Jie už valgį teikia

Seksualines paslaugas priešams

Laižo, čiulpia ir ėda spermą

Tokie skaistaveidžiai ir nusipenėję

O dar prieš mėnesį šaukė

Kokie jie patriotai

Viskas apsivertė aukštyn kojom

Vertybės pažiūros ir orientacijos

Kompasai nuo šiol rodo šiaurę

Kur anksčiau buvo pietūs

Po 58 dienų

Visur suirutė bei chaosas

Griuvėsių kalnai ir smilksta

Taikaus gyvenimo pėdsakai

Bet kanonados dar griaudėja

Dar nesustoja griovimo isterija

Nors jau nėra ką daugiau sunaikinti

Dukra šešiolikos metų sako motinai

Einu į kareivines gal gausiu paėsti

Kas tau galvon šovė

Motina sulaikyti mėgina

Juk jie tave išnaudos

Na ir kas bent pavalgyti duos

Kas iš tos garbės

Geriau aš eičiau bet į mane nieks nežiūrės

Ir praleidžia dukrą pro duris

Po 100 dienų

Bombos vis lekia ir sviediniai

Nes daug jų prikaupęs priešas

Žmonių gyvų nebeliko

Bet vis vien o gal dar koks

Kur nors pasislėpęs liko

Teritorija turi būti tuščia

Priešo kariai palieka nuniokotą žemę

Pasismagino į valias

Vos kojas bepavelka

Pabaigai užmeta ir atominę

Kad būt garantuotai

Atomas visus veikia mirtinai

Tik žiurkės atlaiko

Atomas joms ne nuodai

Jos sotinasi žmonių kūnais

Ir tunka didėja nežmoniškai

Greit stojasi ant užpakalinių kojų

Taip neva joms patogiau

Lygiuojasi į žmogiškus padarus

Įsidrąsina elgtis kaip žmonės

Net rengiasi rūbus ir skuta ūsus

Gyvena pusiau išlikusiuose butuose

Miega lovose ir eina į tarnybą

Miesto taryboje žiurkių pasitarimas

Išsirenka merą ir pavaduotojus

Sveikina priešus ir prisiekia

Ištikimai jiems tarnauti

Keičia šalies pavadinimą į Žiurkoniją

Ir gieda žiurkių himną

Vėliavą savo išsikelia ir prasideda

Ilgas ir laimingas žiurkių klestėjimo amžius

Tokia štai mano karo mi(ni)sterija