Ka galima weikti per pasimatyma?

Ka galima weikti per pasimatyma?