Isnuomoju 1k. buta Palangoje vasarai ar ilgesniam laikui

Isnuomoju 1k. buta Palangoje vasarai ar ilgesniam laikui