Atheros + TPLINK = FAIL reikia kitos miniPCI WiFi plokštės (plokštė pakeista)

Atheros + TPLINK = FAIL reikia kitos miniPCI WiFi plokštės (plokštė pakeista)