Ar verta eiti i kariuomene uzbaigus bakalauro studijas universitete?

Ar verta eiti i kariuomene uzbaigus bakalauro studijas universitete?