AR PRIPUTE BERNAI VISADA TURI SOKT I DRAKE????

AR PRIPUTE BERNAI VISADA TURI SOKT I DRAKE???