toyota paseo-kodel tokia pigi?

toyota paseo-kodel tokia pigi?