Ribonukleininių rūgščių reikšmė?

Ribonukleininių rūgščių reikšmė?Baisu

Kokia ribonukleininių rūgščių reikšmė identifikuojant
žmogaus genomo kodą???

tokia pati, kaip ir atstatant, genomos kamieniniu lasteliu sandara Taip

(Ni)leidi atsakyt į klausimą? Apakęs

Ribonukleininių fig znaiet, o va dezoksiribonukleininių labai svarbi Taip

tai kad lygtai jau pernai genoma nulauzePavargęs
http://www.nature.com/genomics/human/

ezyyyy-čia tik pradžia…o iki pabaigos,kaip iki pekino rakom…Pavargęs

(Ni) gal galėtum raide R pakeisti į kitą Nekaltas
A…B…C NekaltasNekaltasNekaltas AčiūBučkis Koks Tu fainasMyliu

(Ni), tu - Angelas
Bet nežinau ar pavyks nuolat besirurenančius atversti į mokslo ir tiesos kelią

Cha cha

Elva-su savo pasiūlymais eik į Rūrinimosi,o ne rimtą temą…
…ačiū…Pavargęs

tamsta esi užsiraukęs, gal kad neužsibraukęs Drovus

kanifolija-tave,Elvą ar visas labdaros pageidaujančias…Pavargęs

palieku teisę tamstai rinktis katrai labdarą suteiksi Cha cha

mane labiau domina rugshciu atsiradimo priezastys…kazkas jau uzkure ant samovaro …suimitavo perleide elekra…

Ar čia Rimta tema iš R Raides? Kažka norejau pasakyti Flirtas Eeee,užmiršau Pavargęs

(Ni) su ‘labdara’ balsuok už mane temoj Pavargęs
http://www.bite.lt/plius/bendravimas/klubai/2forum.showPosts/319326.12
1.2-=(1899410617

Eiti balsuoti gali lėčiau arba greičiau. Tavo teisė rinktis.
… ačiū… Pavargęs

Na jei apie mokslą, tai apie mokslą…
C01
Ipratropii bromidum
8-Izopropil-3-tropoiloksitropanium bromidas

C01AA05
Digoxinum
Rusmenės glikozidas
3b-[(O-2,6-Dideoxi-b-D-ribo-heksopiranozil-(1®4)-O-2,6-did
eoxi-b-D-ribo-heksopiranozil-(1®4)-2,6-dideoxi-b-D-ribo-heksopiranozil
)oxi]-12b,14-dihydroxi-5b-kard-20(22)-enolidas

C01CA01
Etilefr
inum
2-Etilamino-1-(3-hidroksifenil)etanolis

C01BA01
Quinidin
i sulfas
a-(4-chinolil-6-metoksi)-5-vinil-2-chinuklidinmetanolio (sulfatas)

C01BA02
Procainamidum
4-Amino-N-(2-dietilaminoetil
)benzamidas

C01BB02
Mexiletini hydrochloridum
1-(2,6-Dimetilfenoksi)propilamino vandenilio chloridas

C01BD01
Amiodaroni hydrochloridum
(2-Butil-3-benzofuranil)[4-[2-(dietilamino)etoksi]-3,5
-dijodfenil]ketonas

C01CA04
Dopamini hydrochloridum
4-(2-Aminoetil)pirokatecholio vandenilio chloridas

C01CA07
Dobutamini hydrochloridum
4-[2-[3-(p-Hidroksifenil)-1-metilpropil]amino]etil]-1,
2-benzendiolis

C01CA17
Midodrini hydrochloridum
2-Amino-N-[2-(2,5-dimetoksifenil)-2-hidroksietil]aceta
mido vandenilio chloridas

C01DA02
Glyceroli trinitras
Nitroglicerinas,nitroglicerolis
1,2,3-Propantrioltrinitratas

C01DA14
Isosorbidi dinitras
1,4:3,6-Dianhidro-D-glukozito-2,5-dinitratas

C01DA14

Isosorbidi mononitrats
1,4:3,6-Dianhidro-D-glukozito-5-nitratas

C01DX17

Trimetazidini dihydrochloridum
1-[(2,3,4-Trimetoksifenil)metil]piperazino divandenilio chloridas

C02AA02
Reserpinum (Rezerpinas)
Metilrezerpato 3,4,5,-trimetoksibenzoatas

C02AB01
Methyldopum
3-(3,4-Dihidroks
ifenil)-2-metil-L-alaninas

C02AC01
Clonidini hydrochloridum
N-2-[(2,6-dichlorfenil)-2-imidazolidinimino vandenilio chloridas

C02CA01
Prazosini hydrochloridum
1-(4-Amino-6,7-dimetoksi-2-chinazolil)-4-(2-furoil)pip
erazino vandenilio chloridas

C03 Diuretikai

C03AA03
Hydrochlorothiazidum
6-Chlor-3,4-dihidro-7-sul
famoil-2H-1,2,4-benzotiadiazino -1,1-dioksidas

C03BA03
Clopamidum
(cis)-3-(Aminosulfonil)-4
-chlor-N-(2,6-dimetil-1-piperidinil)benzamidas

C03BA04
Chlorta
lidonum
2-Chlor-5-(2,3-dihidro-1-hidroksi-3-okso-1H-izoindol-1-il)ben
zensulfonamidas

C03BA11
Indapamidum
3-(Aminosulfonil)-4-chlor
-N-(2,3-dihidro-2-metil-1H-indol-1-il)benzamidas

C03CA01
Furos
emidum
4-Chlor-N-Furfuril–5-sulfanoilantranilo rūgštis

C03DA01
Spironolactonum
7-Acetiltio-3-okso-17-pregn-4
-en-21,17-karbolaktonas

C03DB01
Amiloridi hydrochloridum
3,5-Diamino-N-(aminoiminometil)-6-chlorpirazinkarboksa
midao vandenilio chloridas

C04 Periferines kraujagysles plečiantys vaistai

C04AD03
Pentoxifyllinum
3,7-Dihidro-3,7-dimetil-1-(5-okso
heksil)-1H-purin-2,6-dionas

N06D
Dihidroergotoxini metansulfonas

C05 Vazoprotektoriai

C05CA04
Troxerutinum
2-[3,4-Bis(2-hidroksietoksi
)fenil]-3-[[6-O-(6-deoksi–L-manopiranozil)–D-glukopiranozil]oksi]-5-
hidroksi-7-(2-hidroksietoksi)-4H-1-benzopiran-4-onas

C07 Adrenoblokatoriai

C07AA03
Pindololum
1-(4-Indoliloksi)-3-izopropi
lamino-2-propanolis

C07AA05
Propranololum
1-Izopropilamino-3-
(1-naftiloksi)-2-propanolis

C07AA07
Sotaloli Hydrochloridum
N-[4-[1-Hidroksi-2-[(1-metiletil)amino]etil]fenil]meta
nsulfonamido vandenilio chloridas

C07AA12
Nadololum
5-[3-[(1,1-Dimetiletil)amino]-2-h
idroksipropoksi]-1,2,3,4-tetrahidro-2,3-naftalendiolis

C07AB02

Metoprololum
1-[4-(2-Metoksietil)fenoksi]-3-[(1-metiletil)amino]-2-propanolis

C07AB03
Atenololum
4-[2-Hidroksi-3-[(1-metiletil)amino]propoksi]
benzenacetamidas

C07AB05
Betaxololum
1-[4-[2-(Ciklopropilmeto
ksi)etil]fenoksi]-3-[(1-metiletil)amino]-2-propanolis

C07AG02
Ca
rvedilolum
1-(9H-Karbazol-4-iloksi)-3-[[2-(2-metoksifenoksi)etil]amin
o]-2-propanolis

C08 Kalcio kanalų blokatoriai

C08CA05
Nifedipinum
1,4-Dihidro-2,6-dimetil-4-(2-nitr
ofenil)-3,5-piridindikarboksirūgšties dimetilesteris

C08CA08
Nitrendipinum
1,4-Dihidro-2,6-dimetil-
4-(3-nitrofenil)-3,5-piridindikarboksirūgšties etilmetilesteris

C08CA09
Lacidipinum
(E)-4-[2-[3-(1,1-Dimetil
etoksi)-3-okso-1-propenil]fenil]-1,4-dihidro-2,6-dimetil-3,5-piridindi
karboksirūgšties dietilesteris

C08DA01
Verapamilum
a-[3-[[2-(3,4-Dimetoksifenil)etil]metilamino]propil]-3,4-dimetoksi-a
-(1-metiletil)benzenacetonitrilo vandenilio chloridas

C08DB01
Diltiazemum
(2S,3S)-3-(Acetiloksi)-5-[2-(dimetilamino)etil]-2,3-dihidro -2-(4-metoksifenil) -1,5-benzotiazepin-4(5H)-ono vandenilio chloridas

C08CX01
Mibefradilli dihydrochloridum
(1S,2S)-2-[2-[[3-(2-benzimidazolil)propil]metilamino
]etil]-6-fluor-1,2,3,4-tetrahidro-1-izopropil-2-naftilmetoksiacetato divandenilio chloridas

C09 Renino angiotenzino sistemą veikiantys vaistai

C09AA01
Captoprilum
(S)-1-(3-Merkapto-2-metil-1-oksopropi
l)-L-prolinas

C09AA02
Enalaprilum
(S)-1-[N-[1-(Etoksikarbonil)-3-fenilpropil]-L-alanil]-L-prolinas

C09AA03
Lisinoprilum
(S)-1-[N2-(1-Karboksi-3-fenilpropil)-L-lizi
l-L-prolino dihidratas

C09AA04
Perindoprilum
[2S-[1-[R*,(R*)],2,3a,7a]]-1
-[2-[[1-(Etoksikarbonil)butil]amino]-1-oksopropil]oktahidro-1H-indol-2
-karboksirūgštis

C09AA05
Ramiprilum
[2S-[1-[R*,(R*)],2a,3ab,7
ab]]-1-[2-[[1-Etoksikarbonil)-3-fenilpropil]amino]-1-oksopropil]oktahi
drociklopentapirol-2-karboksirūgštis

C09AA09
Fosinoprilum
[1[S*(R*)],2a,4b]-4-Cikloheksil-1-[[2-metil-1-(1-oksopropoksi)propo
ksi
fosfinil]acetil]-L-prolinas

C09CA01
Losartanum

2-Butil-4-chlor-1-[[2’-(1H-tetrazol-5-il)[1,1’-bifenil]-4-il]metil-1
H-imidazol-5-metanolis

C10 Antihiperlipideminiai vaistai

C10AA01
Simvastatinum
(4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(
2,2-Dimetilbutiriloksi)-1,2,6,7,8,8a-heksahidro-2,6-dimetil-1-naftil]e
til]tetrahidro-4-hidroksi-2H-piran-2-onas

C10AA02
Lovastatinum

(4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[ (S)- 2-Metilbutiriloksi]-1,2,6,7,8,8a-heksahidro-2,6-dimetil-1-naftil]etil]
tetrahidro-4-hidroksi-2H-piran-2-onas

C10AA03
Pravastatinum
(
3R,5R)-3,5-Dihidroksi-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hidroksi-2-metil-8-[(S)-2
-metilbutiriloksi]- 1,2,6,7,8,8a-heksahidro-1-naftil]heptano rūgštis

C10AA04
Fluvastatinum
(E)-(3R*,5S*)-7-[3-(4-fluorfeni
l)-1-izopropilindol-2-il]-3,5-dihidroksi-6-hepteno rūgštis

C10AB08
Ciprofibratum
2-[4-(2,2-Dichlorciklopropi
l)fenoksi]-2-metilpropiono rūgštis

C01AC01
Strophanthinum
3- [(6-Deoksi-a-L-manopiranozil) oksi]-1, 5, 11, 14, 19-pentahidroksikard-20 (22) -enolidas

C01BB01
Lidocainum
2-Dietilamino –N-(2,6-dimetilfenil)acetamidas

C01BC03
Propafenonum
1-[2-[2-Hi
droksi-3-(propilamino)propoksi]fenil]-3-fenil-1-propanonas

C01BG01

Moracizinum
Etil-10-(3-morfolinopropionil) fenotiazino-2-karbamo ilkarboksilatas

C01CA02
Isoprenalinum
4[1-Hidroksi-2-[(1-meti
letil)amino]etil]-1,2-benzendiolis

C01CE02
Milrinonum
1,2- Dihidro –6- metil-2-okso-5-(4-piridinil) nikotinnitrilas

C01DX12
Molsidominum
N-karboksi-3-morfoli
nsidnonimino etilesteris

C01EB
Inosinum
9-b-D-ribofuranozilhipoksantinas

C01EB06
Fosfocreatinum
N-[Imino(fosfoamino)-metil]-N-metilglicinas

C01EB10
Adenosinum
6-amino-9-b-D-ribofuranozil-9H-purinas

C02AC05
Moxonidinum
4-chlor-6-metoksi-2-metil-5-(2-imidaz olin-2-il)aminopirimidinas

C02AC06
Rilmenidinum
2-[N-(diciklopropilmetil)amino]oksazolinas

C02CA04
Doxazosinum
1-(4-amino-6,7-dimetoksi-2-chinazolinil)-4-[(2,3-dihidr
o-1,4-benzodioksin-2-il)karbonil]piperazinas

C03CA04
Torasemidum
1-izopropil-3-[(4-m-toluidino-3-piridil)sulfonil]karbam
idas

C03CC01
Acidum etacrynicum
[2,3-dichlor-4-(2-metilen-butiril)fenoksi]acto rūgštis

C03DA02
Kalii canrenoas
(17a)-17-Hidroksi-3-oksopregna-4,6-dien-21-karboksirūgšties kalio druska

C03EA01
Triamterenum
6-fenil-2,4,7,-triaminopferidinas

C04AB
Bendazolum
2-(fenilmetil)-1H-benzimidazolas

C04AC01,C10AD02
Aci
dum nicotinicum
3-piridinokarboksirūgštis

C04AD02
Xantinoli nicotinas
7-[2-hidroksi-3-[(2-hidroksietil)metilamino]propil]teofilin
as, junginys su nikotino rūgštimi

C04AE02
Nicergolinum
(8b)-10-metoksi-16-dimetilergolin-8-metanolio 5-bromo-3-piridinkarboksilatas (esteris)

C04A X13
Piribedilum
2-[4-(3,4-metilendioksibenzil)piperazino]pirimidinas

C04A X20
Buflomedilum
4-(1-Pirolidinil)-1-(2,4,6-trimetoksifenil)-1-butan
onas

C05C A01
Rutosidum
3,3’,4’,5,7-pentahidroksiflavon-3-rutinozidas

C07A

Metipranololum
4[2-Hidroksi-3-[(1-metiletil)amino]propoksi]-2,3,5-tr
imetilfenol-1-acetatas

C07AA
Talinololum
(+/-)-1-[4-[3-(tret-buti
lamino)-2-hidroksipropoksi]fenil]-3-cikloheksilkarbamidas

C07AA17

Bopindololum
(+/-)-1-(tret-butilamino)-3-[(2-metilindolil-4)oksi]-2-p
ropanolbenzenkarboksilatas

C07AB04
Acebutololum
1-(2-acetil-4-n-b
utiramidofenoksi)-2-hidroksi-3-izopropilaminopropanas

C07AB08
Celi
proli hydrochloridum
N-[3-acetil-4-(3’-tret-butilamino-2’-hidroksi)propoksi
]fenil-N’-dietilkarbamido vandenilio chloridas

C07AB09
Esmololum
(+/-)- metil-3-[4-[2-hidroksi-3-(izopropilamin)popoksi]fenil] propionatas

C07AB12
Nebivololum
a,a’-(iminodimetilen)bis[6-fluoro
-2-chromanmetanolis]

C07AG01
Labetalolum
5-[1-hidroksi-2-[(1-meti
l-3-fenilpropil)amino]etil]salicilamidas

C08CA01
Amlodipinum
(+/-
)-2-[(2-aminoetoksi)metil]-4-(2-chlorfenil)-3-etoksikarbonil-5-metoksi
karbonil-6-metil-1,4-dihidropiridinas

C08CA02
Felodipinum
4-(2,3-
dichlorfenil)-1,4-dihidro-2,6-dimetil-3,5-piridinodikarboksirūgšties etilmetilesteris

C08CA06
Nimodipinum
1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3
-nitrofenil)-3,5-piridindikarboksirūgšties 2-metoksietil l-metiletilesteris

C08CA07
Nisoldipinum
1,4-dihidro-2,6-dimetil-4
-(2-nitrofenil)-3,5-piridindikarboksirūgšties metil-2-metilpropilesteris

C09AA10
Trandolaprilum
(3aR,7aS)-1-[N-
[1(S)-(etoksikarbonil)-3-fenilpropil]-(S)-alanil]oktahidroindol-2(S)-k
arboksirūgštis

C09AA11
Spiraprilum
(8S)-7[(S)-N-[(S)-1-karboksi-3
-feinilpropil]alanil]-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]-nonan-8-karboksirūgšti
es 1-etilesteris

C09CA02
Eprosartanum
(E)-3-[2-butil-1-[(4-k
arboksifenil)metil]-5-imidazolil]-2-(2-tienilmetil)-2-propenkarboksirū
gštis

C09CA03
Valsartanum
N-[p-(o-1H-5-tetrazolilfenil)benzil]-N-
valeril-L-valinas

C09CA04
Irbesartanum
2-butil-3-[p-(o-1H-5-tetra
zolilfenil)benzil]-1,3-diazaspiro[4.4]-1-nonen-4-onas

C09CA06
Cand
esartanum cilexetilum
2-etoksi-1-[4-[2-(1H-5-tetrazolil)fenil]benzil]-7-benzimi
dazolkarboksirūgštis

C10AA05
Atorvastatinum
(bR,dR)-2-(p-fluorofe
nyl)-b,g-dihidroki-5-izopropil-3-fenil-4-(fenilkarbamoil)pirol-1-hepta
no rūgštis

C10AB02
Bezafibratum
2-[4-(4-chlorobenzoilaminoetil)fenok
si]izosviesto rūgštis

C10AB04
Gemfibrozilum
2,2-dimetil-5-(2,5-ksililoksi)valer
jonų rūgštis

C10AB05
Fenofibratum
2-[4-(4-chlorobenzoil)fenoksi]-2-met
ilpropano rūgšties 1-metiletilesteris

C10AB09
Etofibratum
3-Piridinkarboksirūgšties2
-[2-(4-chlorfenoksi)-2-metil-1-2-[2-(4-chlorfenoksi)-2-metil-1-oksopro
poksi]etilesteris

C01AA01
Acetyldigoxinum
Rusmenės glikozidas
a-acetil-3b-[(O-2,6-Dideoxi-b-D-ribo-heksopiranozil-(1®4)-
O-2,6-dideoxi-b-D-ribo-heksopiranozil-(1®4)-2,6-dideoxi-b-D-ribo-hekso
piranozil)oxi]-12b,14-dihydroxi-5b-kard-20(22)-enolidas

C01CA01

Etilefrinum
2-Etilamino-1-(3-hidroksifenil)etanolis

C01CA02
I
soprenalinum
4-[1-Hidroksi-2-[1-metiletil)amino]etil]-1,2-benzendioli
s

C01CA03
Norepinephrinum
a-(aminometil)-3,4-hidroksibenzilo alkoholis

C01CA24
Epinephrinum
1-(3,4-dihidroksifenil)-2-(metilam
ino)etanolis

C02DB02
Hydralazini hydrochloridum
1(2H)-ftalazinhidrazino vandenilio chloridas
. HCL
C02DC01
Minoxidilum
6-(1-Piperidinil)-2,4-pirimidindiamino-3-ok
sidas

C02CC02
Guanethidinum
1-(2-guanidinoetil)oktahidroazocina
s

C02DA01
Diazoxidum
3-metil-7-chlor-1,2,4-benzotiadiazino 1,1-dioksidas

C02DD01
Natrii nitroprusidas
Natrio nitrozilpentacianoferatas-(III)
Na2[Fe(NO)(CN)5]

C03A A03
Hydrochlorothiazidum
6-Chlor-7-sulfamoil-3,4-dihidro-2H-1,2,4-be
nzotiadiazino1,1-dioksidas

C03DB01
Amiloridi hydrochloridum
3,5-Diamino-N-(aminoiminometil)-6-chlorpirazinkarboksa
mido vandenilio chloridas

C03EA01
Triamterenum
6-fenil-2,4,7-pferidintriaminas

C04AB01
Phentolami
num
3-[(4,5-Dihidro-1H-2-imidazolil)metilamino]fenoli
s

C04AX02
Phenoxybenzamini hydrochloridum
N-fenoksiizopropil-N-benzil-b-chloroetilamino vandenilio chloridas
. HCl

C09AA06
Quinaprilum
(S)-2-[(S)-N-[(S)-1-karboksi-3-fenilpropi
l]alanil]-1,2,3,4-tetrahidro-3-izochinolinkarboksirūgšties 1-etilesteris

C10AD02
Acidum nicotinicum
3-piridinkarboksirūgštis

C10AC01
Colestyraminum
Chol
estiramino derva

pagrindinių polimerinių grupių struktūra

C10AC02
Colestipolum
N-(2-aminoetil)-N’-[2-[(2-aminoeti
l)amino]etil]-1,2-etandiamino polimeras su (chlormetil)oksiranu

C10AB08
Ciprofibratum
2-[4-(2,2-dichlorocikl
opropil)fenoksi]-2-metilpropano rūgštis

C05AB03
Heparinum
Sulfatuotų mukopolisacharidų heterogeninis mišinys

C09AA13
Moexiprili hydrochloridum
3(S)-2-[(2S)-N -[(1S)-1-karboksi-3-fenilpropil]alanil]1,2,3,4-tetrahidro-6,7-dimetoks
i-3-izochinolinkarboksirūgšties etilo eteris

C01
Mildronatum
3-(2,2,2-trimetilhidrazin)propionatas

C01BG
Ethacizinum
10-(3-dietilaminopropionil)-2-(etoksikarboni
lamino)fenotiazino vandenilio chloridas

N07CA02
Cinnarizinum
1-(difenilmetil)-4-(3-fenil-2-pr
openil)piperazinas

R03CA02
Ephedrini hydrochloridum
1-Fenil-1-hidroksi-2-metilaminopropano vandenilio chloridas

B01AA03
Warfarinum
1-(4’-hidroksi-3’-kumarinil)-1-fenil
-3-butanonas

B01AA07
Acenocoumarolum
4-Hidroksi-3-[1-(4-nitrofeni
l)-3-oksibutil]-2H-1-benzo-2-piranonas

B01AB02
Antitrombinum III humanum
Fermento inhibitorius

B01AB
Certoparinum natricum
Mažos molekulinės masės heparino fragmentas, natrio druska

B01AB04
Dalteparinum natricum
Mažos molekulinės masės heparino fragmentas, natrio druska

B01AB05
Enoxaparinum natricum
Mažos molekulinės masės heparino fragmentas,prie neredukuoto grandinės galo turintis natrio 4-eno piranosuronato struktūrą

B01AB10
Tinzaparinum natricum
Mažos molekulinės masės heparino fragmentas

B01AB06
Nadroparinum
Mažos molekulinės masės heparino fragmentas

B01AB08
Reviparinum natricum
Mažos molekulinės masės heparino fragmentas, natrio druska

B01AC06
Acidum acetylsalicylicum
2-(Acetiloksi)benzenkarboksirūgštis

B01AC04
Clo
pidogrelum
Baisu-a-(2-Chlorphenyl)-6,7-dihidrothieno[3,2-c]piridin-5(4H
)-acto rūgšties metilesteris

B01AC
Dipyridamolum
2,6-bis(dietanolamino)-4,8-piper
idinopirimido[5,4-d]pirimidinas

B01AC05
Ticlopidinum
5-(2-chl
orobenzil)-4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridinas

B01AC17
Tirofib
anum
N-(butilsulfonil)-4-[4-(4-piperidil)butoksi]-L-fenilalaninas

B01AD02
Alteplasum
Fermentas (glikoproteinas)

B01AD01
Streptokinasum
-hemoliozinių streptokokų sintezuojamas vienos grandinės baltymas

B01AD04
Urokinasum humanum
Serino proteazė

B02AB01
Aprotininum
Kasos tripsino inhibitorius

B02BX01
Etamsylatum
2,5-Dihidroksibenzensulfonrūgšti
es junginys su dietilaminu

B02AA02
Acidum tranexamicum
trans-4-(Aminometil)cikloheksankarboksirūgštis

B02BD0
2
Factor coagulationis VIII
Profermentas

B02BD03
Concentratum complexus prothrombini activa
Serino proteazės zimogenas

B02BD04
Factor coagulationis IX
Serino proteazės zimogenas

B02BD05
Factor coagulationis VIIa
Proteazių klasės fermentas

B02AA03
Acidum aminomethylbenzoicum
4-Aminometilbenzenkarboksirūgštis

B02BA01
Ph
ytomenadionum
[R-[R*,R*-(E)]]-2-Metil-3-(3,7,11,15-tetrametyl-2-hexad
ecenil)-1,4-naftalendionas

V03AB14
Protamini sulfas
Peptidas, stipri bazė, kuri su heparinu sudaro joninę porą - stabilų kompleksą, kuris nepasižymi antikoaguliacinėmis savybėmis

J01XC01
Natrii fusidas
(3a,4a,8a,9b,11a,13a,14b,16b,-17z)-16-acetiloksi-13,11-dihidr
oksi-29-
nordamara-17(20),-24-dien-21-karboksirūgšties natrio druska

J05AG03
Efavirenzum
(S)-6-chlor-4-(ciklopropiletinil)-
1,4-dihidro-4-(trifluorometil)-2H-3,1-benzoksazin-2-onas

J05AE04

Nelfinavir mesylate

[3S-[2(2S,3S),3,4A,8A]]-N-(1,1dimetiletil)dekahidro-2-[2-h
idroksi-3[(3-hidroksi-2-metilbenzoil)amino]-4-fenoksibutil]-3-izochino
linkarboksamido metansulfonatas (druska)

J05AH01
Zanamivirum[]
[4S,5R,6R]-5-acetilamino-4-gua
nidin-6-(1S,2R,3-trihidroksipropil)-5,6-dihidro-4H-piran-2-karboksirūg
štis

C09CA07
Telmisartanum
4’-[(1,4’-dimetil-2’-propil[2,6’-bi-1H
-benzimidazolo]-1’-il)metil]-1,1’-difenil-2-karboksirūgštis
J05AF06

Abacavirum
[4R-(2-amino-6-ciklopropilamino-purin-9-il)-ciklopenten-2-
en-1S-il]-metanolio sulfatas

Cha chaCha chaCha cha

suši-kokios išvados…Nekaltas

Rūgštys yra gerai… ir ne tik identifikuojant
žmogaus genomo kodą Taip

P.S. bet juk tu ne chemikas pagal profesiją… kam tau tai? Kiba sintetinsi narkotikus?

suši-aš tik noriu prisidėt prie žmogaus nemirtingumo…tik tiek…Nekaltas