Reikia Windows XP startupinio flopiko Imeskit [email protected]

Reikia Windows XP startupinio flopiko Imeskit [email protected]