ka daryt kai vieshumoi i sedyne sulenda trauzai?

ka daryt kai vieshumoi i sedyne sulenda trauzaiKietas?