found new hardwares....geltoni klaustukai device menegeryje(Isspresta)

found new hardwares…geltoni klaustukai device menegeryje(Isspresta)