Beda su teisiu suteikimu redhat'e 7.2

Beda su teisiu suteikimu redhat’e 7.2