Ar imanoma bat faile parasyti cikla?

Ar imanoma bat faile parasyti cikla?