Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai
Prisijunk: Pamiršau slaptažodį  Užsiregistruoti
Rėmėjai:

Darbo sutartis ir santykiai


Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje

Atsakyti Kitos temos Nauja tema Temą 2012 03 06 d. 09:34 pradėjo  TEVELIS, peržiūrėta 5911 k.
Puslapiai: 1 
TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1071

2012-03-06 09:34 1 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę
Parasiau tokia uzklausa darbo inspekcijai:

Jau 2 kartus jusu istaigos klausiau del samdomo zmogaus darbo ir atsakymo iki siol negavau. Neapsikentes parasiau mokesciu inspekcijai. Cituoju "Samadau santechnikakranui pataisyti. Ar as atsakau uz tai, kad santechnikas netui darbo liudijimo? Ar as, zinodamas kad samdysiu santechnika, galiu jam pats nupirkti is anksto darbo liudijioma? Jeigu jis nusprende ateiti kita diena tai ar pakeis man santechnikui nupirkta liudijima?"
Mokesciu inspekcija paskambino ir paaiskino, kad nera skirtumo ar santechnika samdysiu valandai ar menesiu, nes samdant zmogu, neturinti darbo liudijima, yra vienintelis budas tai padaryti legaliai - idarbinti. Kaip man, fiziniam asmeniui, tai padaryti?


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1071

2012-03-06 09:36 2 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę
Gavau toki atsakyma

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus specialistai susipažino su Jūsų paklausimu ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 straipsnio 20 punkto suteikta teise konsultuoja darbo įstatymų vykdymo klausimais.
Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijai priskiriama nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevencija ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolė įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo. Valstybinė darbo inspekcija nekontroliuoja Civilinio kodekso nuostatų, tarp jų ir dėl rangos, paslaugų teikimo ir kitų civilinių sutarčių sudarymo tvarkos ir sąlygų, taip pat verslo liudijimų išdavimo bei darbo pagal juos tvarkos, todėl pateikiame bendrąsias Darbo kodekso nuostatas dėl darbo sutarčių sudarymo tvarkos, kai darbdavys yra fizinis asmuo.
Darbdavio fizinio asmens darbo teises ir pareigas numato Darbo kodekso 14 straipsnis "Darbdavių teisnumas ir veiksnumas" bei 16 straipsnis "Darbdavys". Darbdavys gali būti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, turinčios darbinį teisnumą ir veiksnumą. Darbdavys taip pat gali būti kiekvienas fizinis asmuo. Darbdavio (fizinio asmens) teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja Civilinis kodeksas. Darbuotojas yra fizinis asmuo, pagal Darbo kodekso 13 straipsnį "Fizinių asmenų darbinis teisnumas ir veiksnumas" turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises ir sukurti pareigas atsiranda asmeniui, sukakusiam šešiolika metų), dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą.
Kiekvieno asmens santykių įforminimo klausimas turi būti sprendžiamas priklausomai nuo jo atliekamų darbų pobūdžio. Šiuo atveju reikėtų vadovautis kriterijais, kurių pagrindu darbo sutartis atskiriama nuo civilinių sutarčių, kaip pvz., rangos, autorinių, paslaugų teikimo ir pan. Pirmiausia reikėtų įvertinti kokia apimtimi paslaugų tiekėjo atliekamas darbas yra įmonės veiklos dalis, ar įmonė nustato darbo laiko trukmę ir kitas darbo sąlygas; kokia apimtimi paslaugų gavėjas vykdo paslaugas teikiančio darbuotojo kontrolę jo atliekamam darbui, tarp jų darbo drausmės kontrolę, ar įmonė paslaugų teikėjui suteikia įrengimus, mašinas, būtinas atitinkamo darbo atlikimui ir kokia apimtimi; ar darbai yra vykdomi reguliariai (pastoviai); ar įmonė periodiškai išmoka paslaugų teikėjui priklausantį atlyginimą; ar jis nustatomas pagal iš anksto sutartus kriterijus; ar paslaugas teikiantis darbuotojas gali gauti pelno, ir ar jis rizikuoja patirti su savo darbu susijusius nuostolius; ar paslaugas teikiantis asmuo dirba vienai įmonei – paslaugų gavėjui; ar įmonė teikia darbuotojui profesinio pasirengimo paslaugas; ir kita.
Darbo kodekso 93 straipsnyje "Darbo sutarties sąvoka" yra nurodyti trys darbo sutarties požymiai: specifinis darbo sutarties dalykas: darbo sutartimi susitariama dėl tam tikros darbo funkcijos atlikimo, tai yra dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo; asmuo, jeigu jis yra darbo teisiniuose santykiuose, privalo paklusti darbovietėje nustatytai darbo tvarkai; darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui darbo sutartyje numatytą darbą, mokėti sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. Vadovaujantis šiomis nuostatomis teigtina, kad darbo sutartimi turi būti įforminami tik tokie santykiai, kurie atitinka visus šiame straipsnyje išvardintus požymius. Jeigu tarp santykio dalyvių nerastume bent vieno iš nurodytų darbo sutarties požymių, reikštų, kad tarp tų subjektų atsirado kokie nors kiti, bet ne darbo teisiniai santykiai. Su visais samdomais darbuotojais, tarp jų ir atliekančiais tam tikras pareigas ar dirbančiais pas fizinį asmenį (darbdavį), turėtų būti sudarytos darbo sutartys, vadovaujantis Darbo kodekso 93 straipsnio "Darbo sutarties sąvoka", 95 straipsnio "Darbo sutarties sąlygos" ir 99 straipsnio "Darbo sutarties sudarymas" nuostatomis.
Darbo sutartis yra laikoma sudaryta, kai šalys (darbdavys ir darbuotojas) susitarė dėl darbo sutarties sąlygų, nustatytų Darbo kodekso 95 straipsnyje "Darbo sutarties sąlygos" (darbuotojo darbovietės, darbo funkcijų, darbo apmokėjimo bei kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu įstatymai, kiti norminiai teisės aktai arba kolektyvinė sutartis nedraudžia jas nustatyti (išbandymo, profesijų jungimo ir kt.). Darbo kodekso 99 straipsnyje nustatyta, kad darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. Toks žurnalas neprivalomas, jei darbdavys yra fizinis asmuo, samdantis tris ir mažiau darbuotojų. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui pastarojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą). Darbdavys užtikrina, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius darbo sutartį, įteikus jam antrą darbo sutarties egzempliorių ir išdavus jo tapatybę patvirtinanti dokumentą. Už tinkamą darbo sutarties sudarymą yra atsakingas darbdavys.
Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesutarė kitaip. Darbdavys taip pat privalo pareikalauti, kad priimamasis dirbti pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle, darbdavys privalo pareikalauti ir šias aplinkybe patvirtinančius dokumentus. Darbdavys turi teisę pareikalauti ir kitų įstatymų nustatytų dokumentų. Taigi, priimant asmenis į darbą, kai darbdavys yra fizinis asmuo, prašome vadovautis minėtomis bei kitomis Darbo kodekso nuostatomis.
Taip pat paaiškiname, kad verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką, sąlygas, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 patvirtinta "Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarka". Verslo liudijimus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą. Nuolatiniam Lietuvos gyventojui verslo liudijimus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurios teritorijoje jis gyvena, jeigu gyvenamosios vietos Lietuvoje nėra, - tos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla. Šiame nutarime įtvirtinti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšys bei šios veiklos apribojimai. Pažymėtina, kad verslo liudijimus įsigiję asmenys negali teikti įmonėms tokių paslaugų, kurios yra viena iš jų veiklos rūšių, nes minėto Vyriausybės nutarimo nuostatos tokios teisės jiems nesuteikia.
Valstybinė darbo inspekcija pagal jos veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų nuostatas nekontroliuoja minėto Vyriausybės nutarimo nuostatų, todėl dėl individualios veiklos pagal verslo liudijimus prašome kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrius.
Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus specialistų nuomonė teismams neprivaloma.


zanooda
Geras senbuvis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 5125

2012-03-06 09:36 3 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: zanooda Įtraukti zanooda Į adresų knygelę
Yra toks klubas "teise ir politika"

http://www.biteplius.lt/lt/2club.welcome/501-=%281193644782

Va ten ir uzduok tokius klausimus.


arunas0220
Naujas dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 12

2012-03-06 20:02 4 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: arunas0220 Įtraukti arunas0220 Į adresų knygelę

zanooda ra:
Yra toks klubas "teise ir politika"

http://www.biteplius.lt/lt/2club.welcome/501-=%281193644782

Va ten ir uzduok tokius klausimus.


Kodėl? Labai rimtas reikalas. Pasamdžiau brigadą, ją susėmė, nes visi nelegalai. Kas atsako?


aras-s
Banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 10937

2012-03-06 20:09 5 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: aras-s Įtraukti aras-s Į adresų knygelę

arunas0220 ra:

zanooda ra:
Yra toks klubas "teise ir politika"

http://www.biteplius.lt/lt/2club.welcome/501-=%281193644782

Va ten ir uzduok tokius klausimus.


Kodėl? Labai rimtas reikalas. Pasamdžiau brigadą, ją susėmė, nes visi nelegalai. Kas atsako?


uzsakovui 2000-5000
brigadai po 300 s kazdavo
ir visi patenkinti
Cha cha


Makaroncike
Geriausia senbuvė

Klube: VIP narė

Parašė žinučių: 6597

2012-03-06 20:15 6 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Makaroncike Įtraukti Makaroncike Į adresų knygelę

arunas0220 ra:

zanooda ra:
Yra toks klubas "teise ir politika"

http://www.biteplius.lt/lt/2club.welcome/501-=%281193644782

Va ten ir uzduok tokius klausimus.


Kodėl? Labai rimtas reikalas. Pasamdžiau brigadą, ją susėmė, nes visi nelegalai. Kas atsako?


o gal kai ta brigada tu samdai, tu sutarti pasirasai su kazkuo? tai vat. sutarti turi - vadinas tu samdei imone/fizini asmeni. o kiti yra jo darbuotoji - sakyciau tai ,,brigadininkas" atsako


Gerasdviratis
Geras banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 23016

2012-03-06 20:18 7 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Gerasdviratis Įtraukti Gerasdviratis Į adresų knygelę

TEVELIS ra:
Parasiau tokia uzklausa darbo inspekcijai:

Jau 2 kartus jusu istaigos klausiau del samdomo zmogaus darbo ir atsakymo iki siol negavau. Neapsikentes parasiau mokesciu inspekcijai. Cituoju "Samadau santechnikakranui pataisyti. Ar as atsakau uz tai, kad santechnikas netui darbo liudijimo? Ar as, zinodamas kad samdysiu santechnika, galiu jam pats nupirkti is anksto darbo liudijioma? Jeigu jis nusprende ateiti kita diena tai ar pakeis man santechnikui nupirkta liudijima?"
Mokesciu inspekcija paskambino ir paaiskino, kad nera skirtumo ar santechnika samdysiu valandai ar menesiu, nes samdant zmogu, neturinti darbo liudijima, yra vienintelis budas tai padaryti legaliai - idarbinti. Kaip man, fiziniam asmeniui, tai padaryti?


Ta fysda, welcome to Litwa. VMI tau teisingai paaiskino.


linasser
Ultra gerietis

Klube: narys

Parašė žinučių: 2168

2012-03-07 13:48 8 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: linasser Įtraukti linasser Į adresų knygelę
Atsakymas-santechnikai kranų netaiso, kreipkitės į Kauno kranus Juokiasi
Blogesnio užklausimo nemačiau gyvenime, gal tu tris klases baigęs? Paprašyk kokio žmogaus, normaliai surašys be klaidų ir kvailų bajerių.


trio3
Dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 192

2012-03-07 14:16 9 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: trio3 Įtraukti trio3 Į adresų knygelę

linasser ra:
Atsakymas-santechnikai kranų netaiso, kreipkitės į Kauno kranus Juokiasi


Gerai


aras-s
Banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 10938

2012-03-07 22:38 10 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: aras-s Įtraukti aras-s Į adresų knygelę
nu tevelis seip norejo mandrai paklaust ir nepasirodyt visiskas skriaga ar vargOlis

nesuprantu as tokiu bajeriu jei as taip samdysiu ar anaip kaip ce dabar yra

jei tau reikia paslaugos tai tu samdai ta paslauga atliekanti asmeni/imone
pasirasot paslaugu sutarti
atlieka paslauga
priimi darbus pagal akta
aciskaitai
viskas
neaciskaitai
tada tave teisman ir vsio
bylinekis

koks tavo p.i.s.a.l.a.s kaip jis moka mokescius, kiek jis gauna, kiek jam kainuoja soc draudimas ir tt

juk maximos kasininkem nei vienas PSD nesumokat pirkdami is parduotuves meista ar dar koi sudnieki
Kvankt?TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1076

2012-03-08 08:26 11 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę

aras-s ra:
...
koks tavo p.i.s.a.l.a.s kaip jis moka mokescius, kiek jis gauna, kiek jam kainuoja soc draudimas ir tt
juk maximos kasininkem nei vienas PSD nesumokat pirkdami is parduotuves meista ar dar koi sudnieki
Kvankt?

Tai vat ir noretusi, kad tai butu ne mano reikalas. Maksima samdo kasininka ir pirkejui jokio skirtumo kas ne/moka mokescius. O cia juk kraniukas tavo, tavo namuose ir, analogiskai maksimai, tu turi moketi mokescius, uztikrinti darbo salygas... O kaip, jeigu ne analogiskai maksimai? Juk sutarties nesudarinesi su santechniku, kad jis kraniuka pakeistu.


aras-s
Banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 10940

2012-03-08 12:37 12 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: aras-s Įtraukti aras-s Į adresų knygelę
blia biski savokas maisote
jeigu jus esat paslaugos gavejas tai ir galvokit kaip paslaugos gavejas
o ne darbdavys

tu geriau kraniuko pakeitimo klausima palik ispresti zmonai
pamatysi kad nebus tokiu sapaliojimu kaip dabar
ir kranas vietoj bus, ir zmona bus patenkinta ir kaimynas nebelakstys su pusedvylika po langais Cha cha


Dar321
Geras banginis

Klube: narys

Parašė žinučių: 9780

2012-03-08 13:07 13 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Dar321 Įtraukti Dar321 Į adresų knygelę
Man tai čia panašiau į "sliekų ieškojimą šiknaskylėj"...Kvankt?
Koks chier skirtumas ar samdysi privatininką, ar kontorą, kad darbus atliktų???
Jei surašai sutartį su kontora, tai, pagal tamstą, gal irgi reikia prieš tai pareikalaut pateikt įmonės pelno/nuostolių ataskaitą, balansą, ataskaitas bei sumokėtų mokesčių įmokas VMI, Sodrai ir t.t.??? Kur garantijos, kad įmonė ne "lieva"???


Dar321
Geras banginis

Klube: narys

Parašė žinučių: 9781

2012-03-08 13:08 14 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Dar321 Įtraukti Dar321 Į adresų knygelę

aras-s ra:
blia biski savokas maisote
jeigu jus esat paslaugos gavejas tai ir galvokit kaip paslaugos gavejas
o ne darbdavys

tu geriau kraniuko pakeitimo klausima palik ispresti zmonai
pamatysi kad nebus tokiu sapaliojimu kaip dabar
ir kranas vietoj bus, ir zmona bus patenkinta ir kaimynas nebelakstys su pusedvylika po langais Cha chaTaipGeraiCha chaCha chaCha cha


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1078

2012-03-09 07:47 15 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę

Pries keleta metu buvo kilusi tokia pat dilema. Tik darbu apimtis didesne ir "samdomu" zmoniu daugiau.

Nepamenu, ar kreipkiausi VDI ir gavau isaiskinima ar kazkur radau, bet jo esme gana tiksliai atitiko Lauryno zodzius.

T.y., krano taisymo, vamdziu isvedziojimo ar panasiais statybiniais/remonto atvejais fizinis asmuo perka is kito fizinio asmens paslaugas. O ar paslaugas teikiantis asmuo tinkamai "apsiformines" yra tik to asmens ir, turbut, VMI reikalas. Del kvitu/dokumentu israsymo ar nesirasymo nesigilinau.

Svarbu, kad:
- Asmuo dirbtu su savo irankiais
- Atliktu apibrezta darba uz sutarta kaina arba pagal sutarta apmokejima

Samdomas darbas DK prasme atsirastu, jeigu:
- Tu suteiktum darbo priemones ar irankius
- Darbai nebutu is anksto apibrezti

Taip namai ir statosi, kur problema?

Is Petro perki murijimo paslaugas, is Antano - betonavimo, o su griovio kasimu truputi sudetingiau, mat "pagalbinis" bendru atveju "traukia" iki darbo santykiu pagal DK.

Man sitas klausimas buvo kiles kai vienas sudarankis brokdarys pagrasino apskusias VDI, kad ji nelegaliai "samdau". Bet pasikonsultavus su VDI ar radus isaiskinima (nepamenu, seniai buvo) beliko i grasinima reaguoti su sypsena.


as zinau kaip statosi.. bet ar tai legalu? vdi tai kazkaip dzin.. vat vmi idomu ka galvoja..
arba jei Antanas nukristu nuo kopeciu kas ir kaip giedotuŠypsena. arba uz kojos nutempsi uz sklypo ribos.. arba sakysi, kad pats atejo ir uzlipo..


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1081

2012-03-12 16:12 16 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę

as zinau kaip statosi.. bet ar tai legalu? vdi tai kazkaip dzin.. vat vmi idomu ka galvoja..

Vidas neteisingai domejosi. Santechniko samdymas savo esme nera darbo santykiai (t.y., nei turiniu, nei forma). Tegu ir viso namo vamzdziams isvedzioti.

Santechniko turi pareiga iforminti savo veikla, moketi priklausancius mokescius ir uz to nepadaryma yra numatyta atsakomybe. Todel uzsakovui ir nera numatyta galimybes nupirkti verslo liudijima. VMI Vidui paaiskino, kad jeigu jis pats nori sumoketi mokescius uz santechnika, tai vienintelis budas sita padaryti yra sudarant darbo sutarti. Keistas ir kreivas.

Siandien VMI telefonu isaiskino, kad jeigu darbelis santechnikui yra vienkartinis, tai veiklos gali buti apskritai neiformines - metu gale pildo deklaracija ir susimoka 15% GPM'a (nesigilinau).

Uzsakovas (fizinis asmuo) neturi prievoles ar pareigos tikrinti ar rangovas moka mokescius ir yra tinkamai "apsiformines" savo veikla. Uz nepatikrinima jokia atsakomybe nenumatyta (jos paprasciausiai negali buti). Kada ir kaip gali atsirasti atsakomybe parase TŠypsena

Uzsakovas gali, *bet neprivalo*, is rangovo (paslaugu teikejo) pareikalauti dokumentu, kad jis "susitvarkes" pries leisdamas dirbti. Jeigu uzsakovas yra fizinis asmuo, tai kvitas sumokejus pinigus israsomas tik uzsakovui pageidaujant (vmi.lt).


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1085

2012-03-13 21:48 17 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę
"Seimas neparėmė siūlymo griežtinti sankcijas už nelegalų darbą"
http://verslas.delfi.lt/business/article.php?id=56681295&categoryID=11

Pataisos grąžintos tobulinti jas inicijavusiai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Nelegalaus darbo draudimo įstatymo projekte buvo numatytos finansinės sankcijos darbdaviams - tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims. Numatytos baudos ir už nelegaliai įdarbintus ES šalių, ir už trečiųjų šalių piliečius. Juridiniams asmenims, kurie leistų dirbti nelegalų darbą, siūlyta nustatyti nuo 3 iki 10 tūkst. litų baudą už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį. Taip pat siūlyta Lietuvoje sukurti darbdavių, kurie nelegaliai būtų ką nors įdarbinę, internetinį registrą.

Už nelegalų įdarbinimą pataisomis buvo numatytas ir apribojimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose iki 5 metų, teisės gauti subsidijas, išmokas ar kitą valstybės pagalbą, įskaitant ir europinę paramą, iki 5 metų, reikalavimas sugrąžinti dalį tokios paramos. Taip pat už nelegalų įdarbinimą numatoma bausti įpareigojant nelegaliai dirbusiam darbuotojui išmokėti priklausantį atlyginimą, ne mažesnį kaip minimalios mėnesio algos dydžio už mažiausiai tris mėnesius, nuo šių sumų sumokėti visus mokesčius bei socialinio draudimo įmokas, padengti žmogaus grąžinimo į kitą valstybę išlaidas.

Iki šiol Lietuvoje darbdaviams nenustatytos jokios sankcijos dėl nelegalių darbuotojų.


Teko turėti reikalų, 2012 03 13 18:31
su užsienio darbdaviais. Jie neatsistebi, kad pas mus tiek barjerų pristatyta tarp žmogaus ir darbo, kad valdžia daro NUOSTOLIUS biudžetui reguliuodama, registruodama ir skaičiuodama smulkius uždarbiautojus.
Visų pirma neturi būti kabinėjamasi prie SILPNOSIOS darbinių santykių pusės. Žmogus, besiverčiantis atsitiktiniais uždarbiais, yra silpnoji pusė. Jis negali rinktis – to užsakymo imsiuosi, šito ne. Todėl už nelegalų darbą galima bausti tik darbdavius, nes jie yra santykių stiprioji pusė.
Negalima drausti smulkiems priimti užsakymus iš stambių. Draudimai taikomi tik stipriajai pusei – kad nepiktnaudžiautų, ir nuolatinio darbo nemaskuotų "atsitiktiniais užsakymais". Graudu ir juokinga, kai žmogus (ypač nesėkmingais mėnesiais) atsisako imti užsakymą, nes... valdžia jam draudžia, valdžia pastačiusi jam klientų filtrą...
JAV, ypač smulkus darbdavys, daug naudojasi "talkomis": nuolat turi įdarbinęs tiek darbuotojų, kiek gali aprūpinti darbu. Tačiau po kelis kartus per metus pasitelkia kelis ar pulką pagalbininkų, kurie padeda susidoroti su iš dangaus nukritusiu didesniu užsakymu ar kitais nereguliariais darbais. Taip ir uždarbiautojui gerai, ir smulkus išsaugo savo versliuką ar net pagerina padėtį.

Kuriozai, 2012 03 13 19:08
prieš daug metų atlikau užsakovui užsieniečiui keletą užsakymų. Deja, teko nutraukti tuos NEREGULIARIUS darbelius, nes tam trukdė mūsų įstatymai – dirbau tada su VL.
Užsienio užsakovas nesuprato, kodėl aš neturiu teisės priimti jo užsakymų, kodėl privalau pasirašinėti sutartis, kodėl jis privalo mane įdarbinti, kai jam tik retkarčiais mano paslaugų reikia. Taip pat – kodėl aš KIŠU jam savo KVITUS apie gautas pajamas, kai jam tereikia bendro raštelio ant tvarkingos popieriaus skiautės, kad šiemet jis tikrai su manimi atsiskaitė ir iš viso sumokėjo štai tokią sumą.
Tai viskas, ko iš jo – didelės ir ekonomiškai stabilios valstybės reikalauja įmonės bendrasavininkai ir mokesčių inspektoriai. Jam buvo neaišku, kas ir kodėl iš manęs reikalauja viso mano pildomo popierizmo.
O man čia trina į smegenis, jog viso to nedarydama būsiu įstatymų pažeidėja. Tai gal ne tokie, kaip aš, gal įstatymai yra "ne prie ko"?
Negi mano užsakovo valstybė atsisakytų mokesčių iš tokių kaip aš, bei viso popierizmo, jeigu tai duotų valstybei naudos? Ypač per krizę? Šypsena
Valstybėje NĖRA žmonių, nemokančių mokesčių! Nė vienas neišsisuka nuo mokesčių. Klausimas tik, ar jie proporcingi žmonių galimybėms.
ABSOLIUČIAI KIEKVIENAS, nusipirkęs bent duonos kepalą, kartu iš karto ir PVM susimoka! Nusipirkęs "Humanoje" nudrengtą skudurą ar apavą irgi PVM susimoka. Ir taip visur.
Įtampa valstybėje tada kyla, kai žmogus, užuot jam REIKALINGĄ kąsnį nusipirkęs, priverstas atiduoti uždirbtus menkus litus kaip mokestį VMI. Jis jaučia socialinę neteisybę.
Tačiau jis GERIAU JAUSTŲSI, jei tuos pinigus išleistų sūriui prie duonos. Jis SOČIAU pavalgytų, o valstybei atitektų PVM nuo sūrio. T.y., kai žmogus uždirba saują centų, kad prieš ji ne valdžia lyg plėšikas pripultų, bet prekė ir paslauga. O VMI už jų atsistotų ir išmintingai palauktų savo eilės. Ji tikrai priteis, tik netrukdyk, lyg baloje išmirkęs blukis, žmogui užsidirbti, ir neatimk pinigų iš darbininko, kol jis dar nė maisto nespėjo nusipirkti. Alkanas visada bus piktas.


nerka714
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1066

2012-03-13 22:26 18 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: nerka714 Įtraukti nerka714 Į adresų knygelę
O paciam neina krano pasikeisti?

TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1089

2012-03-14 08:33 19 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę

nerka714 ra:
O paciam neina krano pasikeisti?

Forumuose niekas kranu nekeicia. As, asmeniskai, forume laika leidziu.


linasser
Ultra gerietis

Klube: narys

Parašė žinučių: 2176

2012-03-14 21:38 20 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: linasser Įtraukti linasser Į adresų knygelę

aras-s ra:
nu tevelis seip norejo mandrai paklaust ir nepasirodyt visiskas skriaga ar vargOlis

nesuprantu as tokiu bajeriu jei as taip samdysiu ar anaip kaip ce dabar yra

jei tau reikia paslaugos tai tu samdai ta paslauga atliekanti asmeni/imone
pasirasot paslaugu sutarti
atlieka paslauga
priimi darbus pagal akta
aciskaitai
viskas
neaciskaitai
tada tave teisman ir vsio
bylinekis

koks tavo p.i.s.a.l.a.s kaip jis moka mokescius, kiek jis gauna, kiek jam kainuoja soc draudimas ir tt


teisingai parašyta Gerai atsiskaitai ir pasiėmi kvitą, kad atsiskaitei, tą kvito kopiją ir sutartį nufaksuoji į VMĮ ir tegul anas žinosi su savo mokesčiais, bet VMĮ jį tikrai patikrins Mirkt


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1099

2012-03-19 08:04 21 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę

On 2012-03-12 18:38, TŠypsena wrote:
> mes is emes snekame apie situacijai kai ateina tikrinti ar ivyksta nelaime ir buna" man regis cia darbo santykiai", ka tu i tai atsakysi?
> O jei dar santechnikas pardes aiskinti as cia pas ji dirbu, skelbima idejau ieskau darbo. Sake idarbins?
> Siaip jei jau viskas taip paprasta butu, tai kam vmi laksto po naujus kvartalus ir tikrina ten dirbancius. Jei uztektu pasakyti as cia individualas, metu pabaigoje susimokesiu, tai darbininkai su prarabais nelakstytu pakrumem.
>
> TŠypsena


Tenka pripazinti, kad tamsta is dalies teisus. Kadangi paciam aktualu, tai pakankinau moteriske is VDI telefonu.

Situacija yra tokia. Santechnikas Vasia is skelbimo be verlo liudijimo uztinkamas mazo ar didelio darbo metu. Bendru atveju, jeigu aptinka:
- VMI ivertina situacija pagal aiskiai apibreztus kriterijus, neranda darbo santykiu pozymiu ir baudzia Vasia uz vertimasi individualia veikla be verslo liudijimo arba Vasia issivarto, kad tai vienkartinis darbelis ir metu gale susimoka GPM'a.
- VDI raso protoklola del nelegalaus darbo ir tada sprendzia teismas kokie santykiai cia buvo.

Kodel tai yra nelegalus darbas, o ne vertimasis individualia veikla, kokie tokios situacijos pozymiai atitinka tris butinuosius sutarties požymius paaiskinti nesugebejo. Sake jog "sprendzia teismas", "inspektoriai is teismu neiseina". Dave "rimtesnio(virsininko)" atsakingo uz nelegalu darba telefona.TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 959

2012-04-17 15:08 22 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę
"Už nelegalų darbą – 6 tūkst. litų bauda"
verslas.delfi.lt/country/uz-nelegalu-darba-6-tukst-litu-bauda.d?id=581
90966#ixzz1sIXrE6BL

P.Navickas paaiškino, kad jo gyvenamojo namo statybai buvo pjaunami rąstai. Tai buvo draugų geranoriška pagalba, nes anksčiau V.Lėliaus tėvui jis padėjo statybose. Draugams jis nupirkdavo maisto, cigarečių, po darbo kartu nuvažiuodavo į pirtį.

Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus atstovas paaiškino, kad samdyti asmenys pjovė rąstus su kilnojamuoju gateriu. Vadovavo darbams pats P.Navickas. Vyrai nelegaliai dirbo nuo 10 iki 17 val., su jais nebuvo sudaryta darbo sutartis.

Akcentuota, kad nelegalus darbas yra vienas sunkiausių darbo įstatymų pažeidimų. Jis truko apie dvi savaites, buvo mokama ne pinigais, o maistu, cigaretėmis ir gėrimais. Buvo pažeistos konstitucinės žmogaus teisės turėti tinkamas, saugias darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju.

Neramus, 2012 04 17 13:36
Už cigaretes ir alų ??? Ir tai vadinamas darbas už atlyginimą ? Nuo kada barteris tapo atlyginimu ? Ūkininko vietoje paduočiau teismą į ES teismą už prarastą teisę į teisingą teismą.
Vieną kartą su tais "teismais" reikia baigti, nes toks uspiskas atvirai tyčiojasi su visa gauja, o čia žmogelis barterį padarė ir jį nuteisė . Nepasiduokit, kovokit prieš KGB liekanas, ne kas antras teisėjas praeity buvęs milicijos darbuotojas arba tardytojas, dirbęs svetimos valstybės organams.

as, 2012 04 17 12:57
Kaimuose, gyvenvietėse tokiu būdu yra uždarbiaujama, šeimininkas samdo už maistą, cigaretes, gėrimus žmones, kad tie nudirbtų ūkio darbus. taip pat ir senyvo amžiaus žmonės, pvz vienos likusios babulės ar senukai, negalintys, nepajėgiantys patys nudirbti darbų, samdo kitus asmenis. Apie kokias dar darbo sutartis valdžia kalba, tai tiesiog laikinai samdomi darbuotojai, kurie irgi džiaugiasi, kad gauna nors kažkokio tai darbelio,nes pastovaus darbo nėra ir su žiburiu nerasi, ypatingai kaimuose.

www, 2012 04 17 13:13
kaip tik siandien draugas buvo atvaziaves pasakojo ,kad kaimuose yra samdomi zmones uz 20 litu ir buteli , plius pavalgymas.SUAPVALINUS gautusi 40-50 litu,bet ukininkai nesuranda norinciu dirbti,nes visi sedi ant pasalpu. Nusigyvenom iki tokio lygio ,kad lietuvoje geriau lovoje guleti,ir nedirbti, kvailiu valdzia.

ura, 2012 04 17 14:20
Na esmė, kad kaime kitaip nebūna - visi kaimynai (kurie nesipyksta) vienas kitam padeda. Turiu gimines gyvenančius kaime, tai net kiaules vieni kitiem padeda pasipjauti, jau nekalbant apie laukų darbus ar malkų paruošimą. Atsiskaitymas - sudeginta salerka + bonkė (kiaulės pjovimo atveju - +skerdiena). Pabandyk pasiųlyti pinigus - įsižeis ir daugiau nebeatvažiuos padėti.

Hobitas, 2012 04 17 13:19
kiekvienais metais ,senukui kaimynui pasodinu 2 arus bulvių.Ką dabar daryti?
Ar kurti invidualią įmonę,ar imti verslo liūdijimą/ kas patars/

an, 2012 04 17 13:24
manau jei jau pagavo, pirma turetu padeti ta sutarti pasidaryti ir ydarbinti legaliai, jei reikia tai ir dar kokius tai mokescius moketu, jei jau tu mokesciu nemoketu, sutarciu nedarytu, tada ir traukti bauziamojon atsakomyben, cia ir yra valdzios poziuris i darbo skatinima. vadinasi 'pats neduodu, ir kitam neleisiu'.

Darbo inspekcijai ir teisėjams, 2012 04 17 12:53
Kodėl vokietijoje lietuviai dirba nelegaliai ir niekas jų nebaudžia .Prižiūrint senelius ar invalidus ,Būtinai turi turėti būti apsidraudęs sveikatos draudimu Lietuvoje. Vieni sveikatos draudimą susimoka patys , kiti stovi darbo biržoje už juos sveikatos draudimą sumoka darbo birža + savivaldybė moka po 350 lito , kompensuoja už šilumą ir karštą vandenį, kitaip senelių slaugyti nepriima,Geras vokiečių biznis


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 964

2012-05-02 13:13 23 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę
http://verslas.delfi.lt/business/darbo-inspekcija-teismai-per-svelniai
-baudzia-uz-nelegalu-darba.d?id=58630049

"Darbo inspekcija: teismai per švelniai baudžia už nelegalų darbą"
"Priminsiu, kad pagal sankcijų skyrimo taisykles, nesant sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių, turi būti skiriama 6,5 tūkst. litų už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį", - dėsto jis.
Be to, V. Mačiulaitis teigia, jog Darbo inspekcija yra pastebėjusi, kad dažnai nelegalus darbas yra slepiamas neteisingai apskaitant darbo laiką, pavyzdžiui, žmogus įdarbinamas 4 valandoms, tačiau dirba ilgiau.
"Už darbo laiko netinkamą apskaitymą bauda yra nuo 300 iki 5 tūkst. litų bauda, kas iš principo yra žymiai mažiau (nei baudžiant už nelegalų darbą - DELFI)", - sako jis.

2011 2012-05-02 11:31
2011 m. kreipiausi i VDI, del darbdavio pazeidimu. PRIES SAVAITE ISPEJUSI VDI apsilanke imoneje, nustate visa eile pazeidimu. Tarp nustatytu pazeidimu ir neapskaityti virsvalandziai ir klaidinga buhalterija. Toliau dar idomiau - VDI pasiulo man paciam kreiptis i teisma. Tad nesuprantu, kodel neuzdejo imonei baudos ir kodel del klastojamu dokumentu nesikreipe i policija ir nepradejo tyrimo?

buvau kvailys 2012-05-02 11:41
Pranesiau darbo inspekcijai rastu kauno skyriui. tai inspektore informavo darbdave ir ji sodroj atbuline data pakeite duomenis.Ir inspektore paskambino ir pasake kad pazeidimai nezymus.Ir viskas dabar jei teks tai vykdysiu linco teisma


darbo inspekcijai 2012-05-02 11:35
Liko viena moteris kaime kuri nestovi darbo biržoje.Niekas jos nenuveža iki rajono, Moteris vaikšto tik po kambarį.Darbo inspekcija - neliko nelegalų,,dabar jais pasirūpina darbo birža ir seniunijos ,Darbo birža sumoka sveikatos draudimą savivaldybė skiria pašalpa .kompensuoja už šildymą paremia maisto produktais , vaikai mokykloje pamaitinti , kai kurie net 3 kartus Kaime atsirado tikras gyvenimas, o taip reikėjo malkų pjaustyti ,kapoti , sodus dažyti , kiemus tvarkyti ir šiaip įvairius darbus , kaip kokiems ,,miško sanitarams ,, dirbti , kad užsidirbtum maistui ,bambaliams,Gal valdžios vyrai su darbo inspekcija pavežinėsite po kaimus padėsit tuos darbus pensininkams ir neįgaliems atlikti.Su toms pašalpoms jūs visus kaimiečius nugirdysit.Baisu apie kiaules ir karves nekalbu, jau ir vištų neliko, Kaimiečiai jas įrašys į raudonąją knygą.

Praeitais metais gyveno jaunuolis is uz Nemencines mano statomo namo palepeje ir dirbo uz 40 litu / 8 val. Siemet skambineja ir vel prasosi dirbti. Siemet jo nelegalus darbas manes nebedomina, nes nemanau, kad jo darbas vertas daugiau, o uz daugiau galiu ir pats pasidaryti ir tureti maziau rupesciu.


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 980

2012-05-09 09:17 24 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę
http://verslas.delfi.lt/country/perdirbejai-ragina-ukininkus-nepjauti-
karviu.d?id=58676593

"Perdirbėjai ragina ūkininkus nepjauti karvių"

"Dėl durnos mokesčių politikos nė kooperuotis negali. Pavyzdžiui, nusiperkam penki ūkininkai vieną kombainą. Jeigu kuris nors iš partnerių mano laukuose kuls, aš su juo turėsiu sudaryti darbo sutartį", - stebėjosi užventiškis.

Europos parama užveržė kilpą ant kaklo. Pririšo prie ūkio penkeriems metams, nes gaudamas paramą įsipareigojai vykdyti ūkinę veiklą. "Davė Europos pinigų - ir pririšo. Dabar perdirbėjai užsikals milijonus. O mes elgetausim. Juk perdirbimo įmonės jau net kooperatyvus smaugia. Jiems pirmiausia sumažino įkainius už žaliavą", - kalbėjo Užvenčio seniūnijos ūkininkai.

"Kiek tų ūkininkų kaime beliko. Stengtųsi bent tuos pačius pasiaukojančius išlaikyti. Juk kaime jau niekas nebenori net pliauskos pakelti. O ūkininkauti - kruvinas darbas, - kalba Onutė Viršilienė. - Dar gerai, kad nesinaudojom Europos parama. Pakelsim kepurę, nustumdysim ūkį buldozeriu - ir sudie!"


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 989

2012-05-13 21:43 25 žinutė iš 25 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS Į adresų knygelę
"Darbo inspektoriai įveikė žmogaus nelaimei abejingą darbdavį"
http://verslas.delfi.lt/business/darbo-inspektoriai-iveike-zmogaus-nel
aimei-abejinga-darbdavi.d?id=58705565


Tuoj po įvykio darbų vadovas Edvinas Puzonas paskambino greitajai medicinos pagalbai ir "Mirestos" direktoriui Vaidui Smolenskui. Šis liepė atšaukti greitąją medicinos pagalbą ir laukti, kol jis pats atvažiuos į įvykio vietą.
Direktorius į mišką atvyko su bendrovės buhaltere savo žmona Jurgita Smolenskiene. Pats direktorius matė, kad be greitosios neįmanoma apsieiti. Tačiau paprašyta, jog ją iškviestų pašalinis žmogus, bet ne įmonės darbuotojas, norint nuslėpti, jog kviečiama ne į tą pačią vietą, kur buvo atšauktas pirmasis kvietimas.
H.Korenevskis buvo atvežtas į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę nuo nelaimingo atsitikimo praėjus maždaug pustrečios valandos. Čia jis praleido beveik mėnesį, kelias dienas - reanimacijoje. Vos penkiasdešimt metų peržengusiam varėniškiui dėl vienos kojos skeveldrinio lūžio buvo atlikta operacija, lėtai gijo abiejose pusėse lūžę šonkauliai, pažeisti plaučiai.

sauga 2012-05-13 21:01
Jei buvo paskirtas darbų vadovas tai jis ir buvo atsakingas už darbo sauga, prie ko čia darbdavys, manau čia atsakoybė krinta tam kas užvertė medį ir pačiam darbų vadovui, kad nesukontroliavo. o ir ataukė greita pagalbą irgipats darbų vadovas kiek supratau.

teismas 2012-05-13 21:30
Nė vienas darbdavys pas kurį įmonės dokumentuose ar viduje netvarka po teismus nevaikšto, o sutaria su viskuo ką parašo inspektoriai, tai šitas direktorius arba pats yra auka su kuria norima susidoroti, arba arba nežinau


Puslapiai: 1 
Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje
Atsakyti Kitos temos Nauja temaPranešti apie naujas žinutes šioje temoje
Mano prenumeratos

Statistika

Mano būstas: 9.884 Žinučių forume 331.990 431 Narių klube 876 Banga.lt laikrodis 14:10 Dažnai užduodami klausimai ir atsakymaiMano būstas

Moderuoja: BangaLT, arviuz, !
Statusas: ne narys (Įstoti)
Forumas
Naujienos
Nariai
Foto
Nuorodos

Banga.lt klubai


Mano įrankiai

Privačios žinutės
Mano temos
Dienoraštis
Draugų adresai
Mano duomenys

Mano meniu

Į mano meniu įkelti puslapį: Darbo sutartis ir santykiai

Prisijungę draugai

Visi draugai

Paieška

 

Dažnai užduodami klausimai