Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai
Prisijunk: Pamiršau slaptažodį  Užsiregistruoti
Žemės ūkio ministerija stojo ginti žvejų verslininkų (3)
Žvejai renka parašus, kad išsaugotų žūklę gyva žuvele (37)
Nieko sau stintos: šios rūšies atstovės gali pasiekti legalaus šlakio dydį (1)
Lašišų ir šlakių sugavimo apklausos (12)
Vel apie Jakštonis (13)
Linas Jonauskas. Sprendimas, kuris žvejams siaubingai nepatiks (10)
Dėl verslinės žūklės – iškart dvi meškeriotojų peticijos (3)
Dar viena Kerosieriaus sapalionė del verslinės žvejybos (8)
žvejybą ant Kuršių marių teks atidėti (1)
Paslaptingosios seliavos: kodėl jas gaudo tiek nedaug žvejų? (5)
Už vertingų žuvų išsaugojimą Lietuvoje kovojančios parduotuvės darbuotojas – brakonierių sąraše (17)
Stinpatūkio šventė 2018 (5)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (12)
Naujametinė dovana žvejams – ankstesnė upėtakių sezono pradžia (4)
Sučiuptiems brakonieriams gresia net 2 metai nelaisvės
Klubo naujienų archyvas
Paskelbk savo naujienąnaujos megeju zvejybos taisykles vidaus vandenyse

Paskelbta 01-15 19:54, komentarų: 17, autorius salatis
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. sausio 4 d. isakymu Nr. D1-14
MEGEJU ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLES
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Megeju žvejybos vidaus vandenyse taisykles (toliau – Taisykles) nustato megeju žvejybos objektus, irankius, budus, režim¹, megeju žvejybos organizavimo tvark¹, reglamentuoja kit¹ su megeju žvejyba vidaus vandenyse susijusi¹ veikl¹.
2. Taisykles netaikomos megeju žvejybai Baltijos juroje, privaèiuose tvenkiniuose ir kudrose. Megeju žvejybai kituose privaèiuose vandens telkiniuose Taisykles taikomos tiek, kiek nurodyta Žvejybos privaèiuose bei bendr¹ja daline valstybes ir fiziniu ar juridiniu asmenu nuosavybes teise priklausanèiuose žuvininkystes vidaus vandens telkiniuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsejo 25 d. isakymu Nr. D1-771 (Žin., 2012, Nr. 113-5748).
3. Vykdant limituot¹ žvejyb¹ Taisykles taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituot¹ žvejyb¹ reglamentuojanèiuose teises aktuose. Saugomose teritorijose megeju žvejyb¹ reglamentuoja ir šiu teritoriju nuostatai, individualus apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.
II. S¥VOKOS
4. Taisyklese naudojamos s¹vokos:
4.1. buèiukas vežiams gaudyti – ne ilgesne kaip 100 cm ir ne platesne kaip 50 cm gaudykle;
4.2. viena žvejyba – megeju žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo i žvejyb¹ iki žvejybos pabaigos;
4.3. žvejo megejo bilietas – megeju žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teise žvejoti valstybiniuose žuvininkystes vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose megeju žvejyba nedraudžiama pagal megeju žvejyb¹ reglamentuojanèius teises aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo megejo kortele;
4.4. žvejo megejo kortele – megeju žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teise žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystes vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.
5. Kitos šiose Taisyklese vartojamos s¹vokos suprantamos taip, kaip jos apibrežtos Lietuvos Respublikos megeju žvejybos istatyme (Žin., 2004, Nr. 118–4395; 2012, Nr. 108-5463), Lietuvos Respublikos žuvininkystes istatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose.
III. MEGEJU ŽVEJYBOS REŽIMAS
6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 buèiukus ar samtelius vežiams gaudyti ir 4 kitus megeju žvejybos irankius. Bendras vienu metu naudojamu kabliuku skaièius negali viršyti 6 vienetu, išskyrus stintu žvejyb¹ nuo ledo, kur bendras kabliuku skaièius gali buti 12 vienetu. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotuju ir žymetuju vežiu gaudymui buèiuku ir samteliu kiekis neribojamas, šiuos vežius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, taèiau tokios žvejybos metu visi sugauti plaèiažnypliai ir siauražnypliai vežiai turi buti nedelsiant paleisti i t¹ pati vandens telkini.
7. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šam¹, ne daugiau kaip 3 vienetus marguju upetakiu, unguriu, salaèiu, kiršliu ar usoriu, ne daugiau kaip 5 vienetus vegeliu, sterku, lydeku, šapalu, mekniu (bendras šiame punkte nurodytu žuvu kiekis negali viršyti 5 vienetu), ne daugiau kaip 50 vienetu vežiu (išskyrus rainuotuosius ir žymetuosius vežius, kuriu sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautu, šiame punkte nenurodytu leidžiamu gaudyti,
2
žuvu bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršiu mariose – 7 kg, neskaitant paskutines sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatyt¹ norm¹. I laimiki neiskaitomos žuvys, irašytos i Invaziniu Lietuvoje organizmu rušiu s¹raš¹, patvirtint¹ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjuèio 16 d. isakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2009, Nr. 135-5904; 2012, Nr. 76-3953) (toliau – Invaziniu rušiu s¹rašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal i vandens telkini. 8. Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo truklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo – ne didesnis kaip 1 metras, tinklo akutes – ne didesnes kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetu karosu, kuoju, ešeriu ir kitu rušiu žuvu jaunikliu, išskyrus plešri¹sias žuvis, Taisykliu 12.1–12.3 punktuose išvardintas žuvis, i Globojamu žuvu ir vežiu rušiu s¹raš¹, patvirtint¹ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. isakymu Nr. 84 (Žin., 1999, Nr. 33–970), irašytas žuvis.
9. Megeju žvejybos varžybu metu gali buti nesilaikoma Taisykliu 7 punkte nurodytu apribojimu ir 11.1. punkte nustatyto draudimo, gavus suderinim¹ raštu iš:
9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – regiono aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys – valstybiniuose vandens telkiniuose, i kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plot¹;
9.2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, i kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plot¹. Žvejybos ploto naudotojas žvejybos s¹lygas turi suderinti su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;
9.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje. 10. Draudžiama veikla: 10.1. žvejoti naudojant elektros energij¹, nuoding¹sias ar sprogstam¹sias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandenines žukles šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvepavimo prietaisus, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kuno dalies, išskyrus galv¹), smogiamuoju budu ar naudojant ne megeju žvejybos irankius (toliau – draudžiami žvejybos budai); 10.2. laikyti ar gabenti žeberklus, udas ir ne megeju žvejybos irankius (toliau – draudžiami žvejybos irankiai), išskyrus atvejus, kai šie irankiai teises aktu nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai; 10.3. išimti iš vandens telkiniu udas, tinklinius ne megeju žvejybos irankius ir žuvis iš ju. Asmenys, pastebejê vandens telkinyje nepažymetus, kaip nustatyta Žvejybos irankiu ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. isakymu Nr. D1-383 (Žin., 2005, Nr. 96-3609) (toliau – Žvejybos irankiu ženklinimo taisykles), draudžiamus žvejybos irankius, neišimdami ju iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigunams; 10.4. naudoti masalui gyvunus, irašytus i Invaziniu rušiu s¹raš¹; 10.5. vykdyti povandeninê žuklê tamsiuoju paros metu – nuo saules laidos iki patekejimo, vykdyti povandeninê žuklê neturint žukles vietoje ryškiai matomo pluduro, naudoti povandeninei žuklei streles, kuriu antgalis platesnis kaip 10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žuklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantemis;
10.6. buti vandens telkiniuose ar arèiau kaip 25 m nuo ju su megeju žvejybos irankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, taip pat buti su povandeninei žuklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arèiau kaip 25 m nuo ju, jei tuose vandens telkiniuose povandenine žukle neleidžiama.
11. Draudžiama žvejoti:
11.1. be megeju žvejybos leidimo, suteikianèio teisê žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinèius nemokam¹ žvejybos teisê, taip pat liepos 6 d. ir rugpjuèio 15 d., kai visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose megeju žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba; Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose megeju žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisê žvejoti nemokamai;
3
11.2. draudžiamais žvejybos irankiais ar budais;
11.3. naudojant prie megeju žvejybos irankiu pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;
11.4. plaèiažnyplius ir siauražnyplius vežius kitais žvejybos irankiais ar budais, nei buèiukais ir samteliais vežiams gaudyti;
11.5. kiršlius, marguosius upetakius, šlakius, lašišas naturalios kilmes masalais; 11.6. arèiau kaip 50 m atstumu nuo Žvejybos irankiu ženklinimo taisyklemis nustatyta tvarka pažymetu tinkliniu ne megeju žvejybos irankiu; 11.7. žuvu praplaukimo takuose (specialiuose irenginiuose žuvims migruoti per užtvank¹) ir arèiau kaip 100 m žemiau tvenkiniu vandens nuleistuvu (užtvanku);
11.8. ant ledo, neturint priemoniu, kuriu pagalba butu galimybes išlipti ant ledo ilužus – dvieju sujungtu lanksèia jungtimi smaigu;
11.9. nuo balandžio 20 d. iki gegužes 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasali Kauno mariose;
11.10. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. naudojant masalui žuvelê (šis draudimas netaikomas žuklei Kuršiu mariose, taip pat žvejojant žuveles gabaleliu);
11.11. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upeje nuo Geges upes žioèiu iki Jurbarko tilto ir Nevežio upeje nuo žioèiu iki Babtu tilto tamsiuoju paros metu nuo saules laidos iki patekejimo (vadovaujantis irašais kalendoriuje);
11.12. ištisus metus Taisykliu 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;
11.13. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisykliu 2 priede išvardintose upese, išskyrus rainuotuju ir žymetuju vežiu gaudym¹ buèiukais ir samteliais vežiams gaudyti;
11.14. nuo rugsejo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo megejo korteliu ar neturint nemokamos žvejybos teises Taisykliu 3 priede nurodytuose upiu ruožuose, išskyrus rainuotuju ir žymetuju vežiu gaudym¹ buèiukais ir samteliais vežiams gaudyti;
11.15. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Taisykliu 4 priede nurodytuose upiu ruožuose, išskyrus rainuotuju ir žymetuju vežiu gaudym¹ buèiukais ir samteliais vežiams gaudyti.
12. Draudžiama gaudyti:
12.1. šiu rušiu žuvis:
12.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);
12.1.2. vijunus (Misgurnus fossilis);
12.1.3. jurines neges (Petromyzon marinus);
12.1.4. maž¹sias neges (Lampetra planeri) ir ju vingilius;
12.1.5. Aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);
12.1.6. kitus vandenyje gyvenanèius, i Lietuvos Respublikos saugomu gyvunu, augalu ir grybu rušiu s¹raš¹, patvirtint¹ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. isakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949; 2011, Nr. 53-2567), irašytus gyvunus, jei ju žvejybai neišduotos žvejo megejo korteles;
12.2. be žvejo megejo korteliu šias žuvis:
12.2.1. lašišas (Salmo salar);
12.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);
12.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);
12.2.4. upines neges (Lampetra fluviatilis);
12.3. mažesnes nei šiu dydžiu (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vežiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokšteles galo):
12.3.1. lašišas (Salmo salar) 65 cm;
12.3.2. šamus (Silurus glanis) 75 cm;
12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;
12.3.4. salaèius (Aspius aspius) 52 cm;
12.3.5. vegeles (Lota lota) 49 cm Kuršiu mariose, 40 cm – kituose telkiniuose;
12.3.6. usorius (Barbus barbus) 47 cm;
12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 46 cm;
12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;
12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 29 cm;
12.3.10. marguosius upetakius (Salmo trutta fario) 30 cm;
4
12.3.11. žiobrius (Vimba vimba) 28 cm;
12.3.12. šapalus (Leuciscus cephalus) 25 cm;
12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 28 cm;
12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;
12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 30 cm;
12.3.16. Baltuosius amurus (Ctenopharyngodon idella) 30 cm;
12.3.17. Marguosius plaèiakakèius (Artistichtys nobilis) 30 cm;
12.3.18. plaèiažnyplius vežius (Astacus astacus) 10 cm;
12.3.19. siauražnyplius vežius (Astacus leptodactylus) 10 cm.
12.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vežius:
12.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;
12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužes 20 d.;
12.4.3. salaèius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužes 15 d.;
12.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužes 15 d.;
12.4.5. marguosius upetakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
12.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
12.4.7. vegeles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;
12.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužes 15 d. iki birželio 15 d.;
12.4.9. plaèiažnyplius ir siauražnyplius vežius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;
12.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužes 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esanèiuose vandens telkiniuose.
13. Pagautos žuvys ir vežiai, mažesni negu nustatyta 12 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi buti tuoj pat paleidžiamos atgal i t¹ pati vandens telkini.
14. Visi 11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirm¹j¹, ir paskutini¹j¹ nurodyto termino dien¹. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybine švente, draudimas isigalioja kit¹ dien¹ po savaitgalio ar valstybines šventes. Draudimas negalioja paskutini¹j¹ draudimo dien¹, jei ji yra savaitgalis ar valstybine švente.
15. Povandenine žukle leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus rekreacines zonas:
Eil. Nr.
Vandens telkinio pavadinimas
Savivaldybe
Plotas, ha
Pastabos
1.
Alaušas
Utenos
1071,8
2.
Antalieptes HE tvenkinys
Zarasu
1572,3
3.
Asveja
Moletu, Švenèioniu
978,2
Povandenine žukle leidžiama ežero dalyje nuo Dubingiu tilto iki Žingiu tilto
4.
Baltieji Lakajai
Moletu
699,8
5.
Didžiulis (Daugu)
Alytaus
912,7
6.
Drukšiai
Zarasu
3204,9
Lietuvos Respublikos teritorijoje esanèioje ežero dalyje
7.
Galuonai
Moletu
591,5
8.
Sartai
Rokiškio, Zarasu
1336,8
9.
Vištytis
Vilkaviškio
Lietuvos Respublikos teritorijoje esanèioje ežero dalyje
10.
Elektrenu tvenkinys
Elektrenu
1389,6
16. Žvejybos plotu naudotojai vandens telkiniuose, i kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plot¹, gali leisti povandeninê žuklê, tai irašê i megeju žvejybos leidimo s¹lygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka i Lietuvos Respublikos Vyriausybes
5
nutarimais patvirtintuose valstybiniu parku ir ju zonu ribu planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Asmenys privalo žvejodami tureti megeju žvejybos leidim¹, suteikianti teisê žvejoti tame vandens telkinyje ir asmens tapatybê patvirtinanti dokument¹, arba nemokam¹ žvejybos teisê patvirtinanti dokument¹, pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigunams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigunams, kurie pagal istatymu suteiktas galias turi teisê vykdyti aplinkos apsaugos valstybinê kontrolê.
18. Asmenys, sugavê ar radê ženklintas žuvis, turi apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos irankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nebuvo paleista atgal i vandens telkini – nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebeti mechaniniai pažeidimai, ligu požymiai, parazitai ar kt.).
19. Asmenys, pažeidê Taisykles, privalo atlyginti žal¹ žuvu ištekliams, apskaièiuot¹ vadovaujantis Padarytos žalos žuvu ištekliams apskaièiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužes 21 d. isakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).
20. Jei prie megeju žvejybos irankiu nera savininko ar naudotojo, irankius iki ju savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigunai ar kiti istatymu igalioti pareigunai.
__________________________


http://www.am.lt/VI/index.php#a/6433

salatis | 01-15 19:56
sitos valstybes ziniose spausdintos sestadieni

deimantinis86 | 01-15 19:59
Gerai

Endriu | 01-15 20:02
Liepos 6 ir rugpjūčio 15 galima daryti meetus kur nors žemupyje, iš sutaupytų pinigų leidimams šašlykų išeitų nemažai Šypsena

Endriu | 01-15 20:13
Kur rasti invazinių rūšių sąrašą?

salatis | 01-15 20:16
guglas labai gerai padeda tokiais klausimais Mirkt
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=12288
is zuvu ten rotanas ir byciokas

Sorcerer | 01-15 20:55
O gal žinot kas kur rasti naują telkinių, į kuriuos leidimai naudoti žvejybos plotą neišduodami, sąrašą?

salatis | 01-15 21:28

R73 | 01-16 08:26
Viskas čia šaunu, bet siūlyčiau įvesti draudimą gaudyti (t.y. pagavus paimti) didesnes nei 1,5 - 2 kg lydekas, nes tai tikrieji reproduktoriai!!! O dabar gaunasi, kad kai tik lydeka subręsta, mes jas galime ir gaudyti (imti).

ore111 | 01-16 08:38
R 73

tai kokias tada galima butu imt?

Avataras | 01-16 08:50
jokiu Cha cha
ValioBe be be

R73 | 01-16 08:54
Man asmeniškai skaniaiausios nuo 0,8 kg iki 1,5 kg. (t.y. leidžiamos imti pagal taisykles), vėliau jau kulinarinės savybės nebetokios. Bet esmė, kad norėtusi pagauti ir susikauti su didesnėmis. O jas pagavus ir paleidus galimybė pagauti atsirastų žymiai dažniau.

halibutas | 01-16 10:39
ar beriaikia leidimui nemuno deltos regijonini parka

britva | 01-16 23:19
R73 paragautum desimkiles 0,8 butu veeeeeeee

looking4snow | 01-16 23:20
Nu ir prie ko cia lydekos? Su visomis zuvimis reiketu taip padaryti. Motinines kuojas, raudes irgi paleisti. Eserius irgi. Nu visas zuvis, sapalus, kirslius, upetakius ir t.t.

R73 | 01-17 09:19
Žiūriu kilo ginčas dėl skonio - dėl kurio aš nesiginčijuJuokiasi Pasikartosiu, manau visi norėtume žvejybos metu pagauti "Svajonių" žuvį - susikauti su didesne lydeka. Apie tai ir šneka. O kitos žuvys (aišku ne visos) - pvz. karšiai, kuojos, ešeriai - jų ir taip žymiai daugiau. Pagrindinis šių didžiųjų žuvų priešas - tinklai (brakonierių ir verslyninkų). Meškere jų taip neišgaudysi.

R73 | 01-17 09:22
Papildysiu. Manau tada gal ateitų laikas, kad nereikėtų vykti į Švediją, kur suvažiuoja pusė Pasaulio žvejų pagauti ir paleisti "Trofėjinių" lydekų ar kitų žuvų.Mirkt

Drootas | 01-18 10:55
jio bent jau lydekai tikrai būtų Gerai dydis nuo tų 45cm iki kokių 2kg tik galima imt, nes didelių mažėja nežmoniškais tempais, o visi kažkodėl ir tysia pačias didžiausias namo. karpiai man nelb, bet jų mintis, kad pagavus solidų laimikį kitą kartą jis jau bus dar didesnis labai patinka.


Komentuoti gali tik užsiregistravę lankytojai. Užsiregistruokite, arba jei esate užsiregistravęs, prisijunkite.

Visa "Banga.lt" klubuose ir forumuose paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją gali būti perduodami Lietuvos Respublikos specialiosioms tarnyboms.

Pastebėjusius draudžiamą informaciją "Banga.lt" klubuose ir forumuose, prašome informuoti apie tai portalo redakciją el. paštu banga@tipro.lt

Žvejų klubas

Moderuoja: sadyvra, saruj, Mansell, BangaLT
Statusas: ne narys (Įstoti)
Forumas
Naujienos
Nariai
Foto
Nuorodos

Banga.lt klubai


Mano įrankiai

Privačios žinutės
Mano temos
Dienoraštis
Draugų adresai
Mano duomenys

Mano meniu

Į mano meniu įkelti puslapį: Žvejų klubas

Paieška

 

Dažnai užduodami klausimai

Prisijungę draugai

Visi draugai

Statistika

Žvejų klubas: 1.679 Žinučių forume 1.830.618 2.940 Narių klube 2.165 Banga.lt laikrodis 08:17 Dažnai užduodami klausimai ir atsakymai